trova posizione numero di cellulare applicazione per spiare chat whatsapp software spia android free come spiare come non far vedere la foto di whatsapp come sapere impostazione dati cellulare wind iphone 7 app per trovare posizione cellulare controllare consumo dati iphone 6s scoprire programmi spia su iphone cellulare iphone 7 usato spiare whatsapp ios 10 trovare spiare un cellulare senza averlo come leggere i messaggi di unaltro cellulare iphone iphone 6 dati cellulare tim come recuperare registro chiamate su iphone spiare chat programma spia cellulari gratis controllare il pc con smartphone android controllare il cellulare android da pc cellular line per iphone 6 Plus app per localizzare la posizione di un cellulare come spiare whatsapp senza il telefono della vittima da pc come spiare un iphone 6 a distanza spiare spia whatsapp android programmi spia pc a distanza leggere i messaggi di iphone su pc localizzare android ci spia portacellulare iphone 7 per moto come vedere cronologia iphone 7 app controllo tasto accensione iphone non funziona conocer personas con vih en colombia богатые девушки

coaching skill

หลักสูตรการสอนงาน

https://83940.calabasasparkcentre.info/74300.html watch

https://57450.nomadiclife.xyz/1443.html หลักสูตรเทคนิคการสอนงาน (Coaching For Team Success)

คำอธิบายหลักสูตร

อบรมการสอนงาน เป็นคอร์สอบรมทักษะการสอนงาน หรือ หลักสูตร coaching skill เพราะการสอนงานเป็นหน้าที่ประการหนึ่งของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน ที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้อง เพื่อที่จะให้เขาเกิดความรู้ ความเข้าใจในงาน และพัฒนาทักษะความชำนาญให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือทีมงานมีความสามารถทำงาน ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อจะนำไปสู่ความสำเร็จของงานและองค์การในที่สุด

 

 

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

 

 

 

Course

หลักสูตรเทคนิคการสอนงาน (Coaching For Team Success)

COACHING

การสอนงาน เป็นหลักสูตร coaching ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สำคัญเพราะการสอนงานไม่ใช่เป็นพรสวรรค์ และไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถเป็นผู้สอนงานได้ดี ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานต้องมีความรู้ความเข้าใจในลำดับขั้นตอนการสอนงาน เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือทีมงานมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะความชำนาญ ประสบการณ์และเทคนิคที่จำเป็นในงานเพื่อจะนำไปสู่ความสำเร็จของงานหรือ หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าของกิจการ, Supervisor, Manager, Director

 

Course Outline

หัวข้อการฝึกอบรม

การฝึกอบรม

จำนวนผู้อบรม

 • ความหมายของการสอนงาน (Coaching)
 • ความความสำคัญของการสอนงาน
 • บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการพัฒนาคน
 • เป้าหมายในการสอนงาน
 • องค์ประกอบของการสอนงาน
 • คุณสมบัติของ "การเป็นโค้ช (Coach)" ที่ดี
 • การวิเคราะห์ลูกน้องก่อนการสอนงาน (Analysis)
 • เทคนิคการโค้ช (Coaching) ลูกน้องสไตล์ต่าง ๆ
 • การให้ข้อมูลป้อนกลับของโค้ช (Feed back)
 • การเตรียมตัวสอนของโค้ช (Prepare)
 • ขั้นตอนใน "การโค้ช (Coaching)" ที่ได้ผล
 • การติดตามผลตามโปรแกรม (Evaluation)

 

 

 

 • ภาคทฤษฎี
 • Work Shop (ภาคปฏิบัติ)
 • Case Study (กรณีศึกษา)

 

 

 


25 -50 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

TALK SHOW อาจารย์วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Proสำรองที่นั่ง Online เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)

 

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 
 

Learn more about :

หลักการสอนงาน OJT (Four Basic Step : On Job Training)

การสอนงานมีหลายแบบ หลายวิธี หากเป็นการสอนในแบบที่เรียกว่า OJT หลักการสอนงานแบบนี้ จะมีขั้นตอนอยู่ 4 ขั้นตอนที่ผู้สอนงานควรศึกษาเพื่อให้สามารถสอนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

 

ขั้นตอน สิ่งที่ควรปฏิบัติ

 

 

 

เตรียมการ

1. ให้ความรู้สึกเป็นกันเอง ผู้ที่จะเรียนรู้งานนั้นมีคามใหม่ มีความกังวล หากได้รับการต้อนรับและให้ความเป็นกันเองได้ จะลดการเกิดการตื่นเต้นได้

2. แจ้งขอบเขตงาน ที่จำทำการสอบงาน และไต่ถามว่าได้รู้งานมาแล้วเพียงใด เพื่อลดการสอนงานที่ไม่จำเป็น หรือเพื่อให้แน่ใจว่ามีความรู้ในงานนั้นจริงๆ เพื่อสามารถวางแผนการสอนได้ถูกต้องว่าต้องเน้นย้ำตรงส่วนไหน

3. ทำให้เกิคความสนใจในการเรียนรู้ในสิ่งที่กำลังสอน เพราะเราไม่สามารถสอนในสิ่งที่คนไม่ต้องการเรียนรู้ได้

4. ให้ผู้เรียนอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ไม่ว่าการนั่งหรือยืน ด้านหน้า ด้านหลังผู้สอน ซึ่งรวมทั้งสถานที่ที่จะสอนงาน

 

 

 

แสดงให้เห็น

1. การบอก การทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง การอธิบายเหตุผล เป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จในการสอนงาน

2. ในการสอนต้องมีการเน้นย้ำในจุดที่สำคัญ(key point)อยู่เสมอ ซึ่ง จุดที่สำคัญ(key point)หมายถึงสิ่งที่หากทำไม่ถูกต้องจะทำให้งานนั้นเสียหาย หรือใช้เวลานานกว่า

3. การสอนงานในแต่ละจุด ต้องทำให้ชัดเจนสมบูรณ์ โดยต้องทำการอธิบายช้าๆ ในประเด็นที่สำคัญ

4. การแสดงให้เห็นนี้ ต้องมีการวางแผนเป็นอย่างดี เพราะว่าพนักงานมีความสามารถในการเรียนรู้จำกัด ต้องมีการพักและตอกย้ำเป็นระยะๆ -- อย่าสอนเกินกว่าความสามารถในการเรียนรู้ได้ในช่วงเวลานั้นๆ

 

 

 

ลองให้ปฏิบัติ

1. ก่อนให้เขาทำการทดลองปฏิบัติ ทำการทบทวนจุดสำคัญ สรุปว่าต้องทำอะไรบ้างและอย่างไร

2. ให้พนักงานทดลองทำ เมื่อผู้เรียนทำไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขข้อข้อผิดพลาดโดยทันที การสอนที่ดีต้องปล่อยให้ผู้เรียนทำถูกและทำผิด

3. ให้พนักงานอธิบายในแต่ละจุดสำคัญ(key point)

4. ทำให้แน่ใจว่าพนักงานมีความเข้าใจในจุดที่สำคัญ(key point)

5. ให้พนักงานฝึกอย่างต่อเนื่องจนมั่นใจว่าพนักงานสามารถปฏิบัติได้

 

ติดตามผล

- ทำการะบุพี่เลี้ยงหรือผู้ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ

- ทำการตรวจสอบความเข้าใจบ่อยๆ และเปิดโอกาสให้พนักงานสอบถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจ

- กำหนดการเรียนรู้งานต่อไป

 

 

 

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584