trova posizione numero di cellulare applicazione per spiare chat whatsapp software spia android free come spiare come non far vedere la foto di whatsapp come sapere impostazione dati cellulare wind iphone 7 app per trovare posizione cellulare controllare consumo dati iphone 6s scoprire programmi spia su iphone cellulare iphone 7 usato spiare whatsapp ios 10 trovare spiare un cellulare senza averlo come leggere i messaggi di unaltro cellulare iphone iphone 6 dati cellulare tim come recuperare registro chiamate su iphone spiare chat programma spia cellulari gratis controllare il pc con smartphone android controllare il cellulare android da pc cellular line per iphone 6 Plus app per localizzare la posizione di un cellulare come spiare whatsapp senza il telefono della vittima da pc come spiare un iphone 6 a distanza spiare spia whatsapp android programmi spia pc a distanza leggere i messaggi di iphone su pc localizzare android ci spia portacellulare iphone 7 per moto come vedere cronologia iphone 7 app controllo tasto accensione iphone non funziona conocer personas con vih en colombia богатые девушки

อบรมการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

อบรมการเป็นวิทยากร (Train the Trainer to Train : พูดได้ บรรยายดี)

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรอบรมการเป็นวิทยากรมืออาชีพ เป็นการให้องค์ความรู้การเป็นวิทยากร หรือ Train The Trainer โดยเป็นการอบรมวิทยากร ภายใต้ชื่อหลักสูตรว่า Train The Trainer to Train : พูดได้ บรรยายดี ซึ่งการเป็นวิทยากรต้องมีความรู้ (Knowledge) ในหลักของการเป็นวิทยากร มีความเข้าใจ (Understand) ในการเตรียมการพูด-เนื้อหาการบรรยาย มีทักษะ (Skill) ในการพูดต่อที่ชุมชนและเทคนิคการบรรยายที่ดี นอกจากนี้ หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากร ยังอบรมวิทยากรให้มีทัศนคติ (Attitude) ที่ดี เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ในการทำหน้าที่ในการพูด การบรรยาย การเป็นวิทยากรได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

 

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

 

Course

หลักสูตร พูดได้ บรรยายดี (Train the Trainer to Train)

Train The Trainer

Train the Trainer to Train คือ หลักสูตรอบรมการเป็นวิทยากรมืออาชีพ หรือ หลักสูตร พูดได้ บรรยายดี เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อให้ท่านสามารถที่จะพูดได้และบรรยายได้ดี ซึ่งในการฝึกอบรมท่านจะได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเป็นวิทยากร ได้รับความเข้าใจในการการเตรียมการพูดและการบรรยาย การวางแผนการสอน การบรรยายและสื่อสารให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ การอบรมยังช่วยฝึกทักษะทั้งด้านการพูดและการบรรยาย การปรากฏตัว การมีบุคลิกภาพที่ดีในฐานะวิทยากร นอกจากนี้ ท่านจะได้รับการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องในการเป็นวิทยากรภายในหน่วยงานที่จัพัฒนาเทคนิคและวิธีการถ่ายทอดเพื่อการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม อีกทั้ง การอบรมในหลักสูตรจะช่วยพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรเพื่อให้การฝึกอบรมในหลักสูตรหรือหัวข้อการบรรยายนั้น ๆ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, วิทยากร, วิทยากรฝ่ายขาย, ผู้ที่ได้รับหน้าที่ในการบรรยายหรือพรีเซ็นต์งาน, ผู้ที่สนใจต้องการเริ่มต้นอาชีพวิทยากร, ผู้ที่เป็นวิทยากรภายในและต้องการสร้างศักยภาพให้กับตัวเอง, ผู้ที่ต้องการเรียนรู้และเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากร, พนักงานที่เป็นวิทยากรภายในขององค์กร, หัวหน้างานที่ต้องเป็นวิทยากรภายในองค์กร, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าของกิจการ

 

Course Outline

  หัวข้อการฝึกอบรม

  การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

  วันที่ 1 : Day 1

 • ศิลปะการพูดสำหรับการเป็นวิทยากร
 • เทคนิคขจัดความตื่นเต้นในการบรรยาย
 • แนวคิดและหลักการเป็นวิทยากร
 • คุณสมบัติของวิทยากรมืออาชีพ
 • ทำไมองค์กรต้องมีวิทยากรภายในองค์กร
  • หลักการเป็นวิทยากรในหน่วยงานขององค์กร
  • ความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ของคนในองค์กร
 • ลักษณะของวิทยากรที่มีประสิทธิภาพ
 • ศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน
 • การสร้างความเชื่อมั่นในการพูด         
 • ฝึกปฏิบัติ การพูด 1
 • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของวิทยากร
 • เป้าหมายของการฝึกอบรมสำหรับวิทยากร
 • บุคลิกภาพของวิทยากรมืออาชีพ
 • การสร้างโครงเรื่องและการเรียบเรียง
 • การพูดบนเวที (การเดิน / การปรากฏตัว / การยืน)
 • การวางแผนการบรรยาย
  • การวางแผนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การเขียนแผนการสอนสำหรับวิทยากร
  • การดำเนินการฝึกอบรม
  • การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม
 • หลักการถ่ายทอดสำหรับวิทยากร
  • เทคนิคการเปิดการบรรยาย
  • เทคนิคการบรรยายเนื้อหาหลัก
 • การสร้างความมั่นใจในการเป็นวิทยากร
 • เทคนิคการพูดสำหรับวิทยากร
 • ฝึกปฏิบัติ การพูดการบรรยาย 2

   วันที่ 2 : Day 2

 • การพัฒนาตนเองสู่วิทยากรมืออาชีพ
 • การกำหนดหัวข้อวิชา
 • วัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา
 • เทคนิคการใช้สื่อสำหรับวิทยากร
  • เทคนิคการใช้สื่อประกอบการสอนให้น่าสนใจ
  • ทำไมต้องใช้สื่อประกอบการสอน
  • ประเภทและชนิดของสื่อที่จำเป็นสำหรับวิทยากร
  • ข้อดี – ข้อเสีย ของสื่อแต่ละประเภท
  • การสร้างสื่อประกอบการสอน
 • หลักการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนผู้ใหญ่
 • เทคนิคการเป็นวิทยากรที่สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้ฟัง
 • ฝึกปฏิบัติ การบรรยาย 3
 • การวางแผนระยะเวลาการสอน
  • ประเด็นสำคัญที่นำมากำหนดเป็นหัวข้อบรรยาย
  • เทคนิคในการบรรยายเนื้อหาหลัก
  • การบรรยายประเด็นสำคัญ
 • ทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นวิทยากร
  • ทักษะการพูดและการสื่อสารไปยังผู้เข้ารับการอบรม
  • ทักษะการจูงใจผู้ฟัง
  • การวิเคราะห์ผู้ฟัง
  • ทักษะการใช้น้ำเสียง / คำพูด / สายตาและท่าทาง
  • การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • เทคนิคในการรับมือกับคำถามจาก ผู้เข้าอบรม/ผู้ฟัง
 • แนวการสอนและการบรรยาย
  • การจูงใจในการบรรยายและฝึกอบรม
  • การบรรยายสรุป
 • จรรยาบรรณในอาชีพวิทยากร
 • ฝึกปฏิบัติ การบรรยาย 4 

 

 

 

 

 

 


- ภาคทฤษฎี

- ภาคปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่เกิน 30 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. หลักสูตรการอบรม 2 วัน

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

รูปแบบการอบรมสัมมนา

    1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Technique) 30 %

    2. ฝึกปฏิบัติการพูด-การบรรยาย-การเป็นวิทยากรรายบุคคล (Workshop) 60%

    3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน 10 %

วันที่อบรม/เวลาอบรม

รุ่น/วันที่

เดือนมีนาคม : วันจันทร์-อังคารที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ. 2566

เวลาการอบรม

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรมสัมมนา

Hotel Near BTS & MRT in Bangkok Area

อัตราค่าสัมมนา

ค่าอบรมปกติ : 8,500 บาท
รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

อัตราค่าสัมมนา

          จำนวน                    ค่าสัมมนา         
          1 ท่าน            8,500

*ส่วนลดพิเศษ Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียง 8,200 บาท
*ลงทะเบียน 2 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 8,300 บาท
  (Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียงท่านละ 8,000 บาท)
*ลงทะเบียน 3 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 8,200 บาท
   (Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียงท่านละ 7,900 บาท)
*ลงทะเบียน 4 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 7,800 บาท 
  (Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียงท่านละ  7,500 บาท)
*ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เหลือท่านละ 7,500 บาท 
  (Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียงท่านละ 7,200 บาท) 
**โปรโมชั่น Early Bird นี้ หมดเขตการใช้สิทธิ์ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

การชำระเงิน

1. เมื่่อแสดงความประสงค์สมัครเข้าร่วมอบรมและได้รับการยืนยันการรับสมัครทาง E-Mail หรือทาง LINE แล้ว กรุณาโอนชำระค่าลงทะเบียนอบรมภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันทาง E-Mail  หรือ LINE
2. การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมต้องชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเข้ารับการอบรม 7 วัน

รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

วิธีการชำระเงิน/การโอนเงิน/การสั่งจ่าย

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา เดอะมอลล์บางกะปิ ประเภทออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 449-1-80193-3 และ/หรือ ออกเช็คสั่งจ่ายในนาม "สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร" (ภาษาอังกฤษ "FIT Pro Institute") เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 104796511-6

หมายเหตุ : กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อประกอบเอกสารการอบรม

 • Link 1 : สำรองที่นั่งผ่าน E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Link 2 : สำรองที่นั่งผ่าน LINE ID : fitprodb  และ/หรือ 0869811584
 • Link 3 : สำรองที่นั่ง Online เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

เกียรติประวัติ :

- ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ปีพุทธศักราช 2535

- ชนะเลิศรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ปีพุทธศักราช 2537

- ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที ปีพุทธศักราช 2534

- TALK SHOW ก้าวแกร่งแห่งนักขาย ปีพุทธศักราช 2543

- รางวัลนักเขียนโครงการสะพานสายรุ้ง ปีพุทธศักราช 2545

- เจ้าของหนังสือ Pocket Book ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ

TALK SHOW อ.วัฒนา วาทะพล

การพูด การบรรยาย ตัวอย่างการพูดบนเวทีขนาดใหญ่ของอาจารย์วัฒนา วาทะพล การพูด Talk Show และการ Motivate ในฐานะวิทยากรมืออาชีพ

**หากไม่พบ VDO สามารถดูได้โดยตรงจาก Youtube โดย>>>(คลิ๊ก)

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LINE : fitprodb

Facebook : https://web.facebook.com/AdminFitPro

TikTok อ.วัฒนา วาทะพล : https://www.tiktok.com/@wattana_vathapol?lang=en

 

 

Learn More About :

 • ศิลปการพูดสำหรับวิทยากรมืออาชีพ  (The art of speech for Professional Trainer)
 • แนวคิดและหลักการเป็นวิทยากร  (Foundation and  Principle of the Trainer)
 • เทคนิคขจัดความตื่นเต้นในการบรรยาย (Aroused Control Technique)
 • การสร้างความมั่นใจในการเป็นวิทยากร (Self Confidence of the Trainer)
 • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของวิทยากร (Roles and Responsible of the Trainer
 • คุณสมบัติของวิทยากรมืออาชีพ (Qualification of Professional Trainer)
 • เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ  (Professional Trainer Technique)
 • บุคลิกภาพของวิทยากรมืออาชีพ (The Character of  Professional Trainer)
 • การพัฒนาตนเองสู่วิทยากรมืออาชีพ (Self Development to Professional Trainer)
 • บันได 7 ขั้นสู่วิทยากรมืออาชีพ (7 Step for Professional Trainer)
 • ภาษากายสำหรับวิทยากร (Body Language for the Trainer)
 • การใช้เสียงสำหรับวิทยากร (Voice for the Trainer)
 • จรรยาบรรณของวิทยากร (Ethics of the Trainer)
 • เทคนิคการวิเคราะห์ผู้ฟัง (Learner Analysis)
 • การวางแผนการสอน (Lesion Plan)
 • การวางแผนการบรรยาย (Speech Planning)
 • เทคนิคการนั่งบรรยาย (Train by Sitting)
 • เทคนิคการยืนบรรยาย (Train by Standing)
 • กระบวนการบรรยายด้วยหลักการ Start – Still – Stop (Start – Still – Stop Process)
 • การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการบรรยายและเทคนิคการจัดการกับผู้อบรมที่มีปัญหา ( How to Solve Obstacle Problem)
 • เทคนิคการใช้กิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศของการบรรยาย (Train by Activities)
 • การบรรยายสรุป (Speech for Conclusion)
 • การจัดทำหลักสูตรและเอกสารนำเสนอ (Course Outline and Presentation Preparation)
 • เทคนิคการตั้งชื่อหลักสูตรให้น่าสนใจ (Interesting Course Title)
 • เทคนิคการเขียนหลักการและเหตุผล (Cause and Principle of  Training Course)
 • เทคนิคการกำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Course Objective Setting)
 • เทคนิคการกำหนดเนื้อหา (Course Outline Setting)
 • เทคนิคการจัดทำกำหนดการฝึกอบรม (Course Schedule Setting)
 • เทคนิคการจัดทำ Presentation (How to Make the Great Presentation)
 • เทคนิคการจัดทำแบบทดสอบ (How to make Test)
 • การใช้สื่อประกอบในการในการบรรยาย (Power Point)
 • การจัดทำสื่อประกอบการบรรยาย (How to make Power Point)

 

 

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584