trova posizione numero di cellulare applicazione per spiare chat whatsapp software spia android free come spiare come non far vedere la foto di whatsapp come sapere impostazione dati cellulare wind iphone 7 app per trovare posizione cellulare controllare consumo dati iphone 6s scoprire programmi spia su iphone cellulare iphone 7 usato spiare whatsapp ios 10 trovare spiare un cellulare senza averlo come leggere i messaggi di unaltro cellulare iphone iphone 6 dati cellulare tim come recuperare registro chiamate su iphone spiare chat programma spia cellulari gratis controllare il pc con smartphone android controllare il cellulare android da pc cellular line per iphone 6 Plus app per localizzare la posizione di un cellulare come spiare whatsapp senza il telefono della vittima da pc come spiare un iphone 6 a distanza spiare spia whatsapp android programmi spia pc a distanza leggere i messaggi di iphone su pc localizzare android ci spia portacellulare iphone 7 per moto come vedere cronologia iphone 7 app controllo tasto accensione iphone non funziona conocer personas con vih en colombia богатые девушки

Training Officer

1485.howtolosebellyfat.info/30943.html 81996.nekomi.one/34263.html หลักสูตร Training Officer (เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม)

nomadiclife.xyz/38184-1.html คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร Training Officer คือ หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม โดยมีชื่อย่อว่าหลักสูตร TO ซึ่งในปัจจุบันนี้การฝึกอบรมเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม หรือ เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์-HRD Officer จึงมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้งานฝึกอบรมประสบความสำเร็จ เพราะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาบุคลากรและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development) ให้กับฝ่าย / แผนก / หน่วยงานในองค์กรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร ดังนั้น เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม หรือ การอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงจำเป็นต้องเข้าใจใน Training Process (กระบวนการฝึกอบรม) & HRD Process (กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมต่างที่กำหนดไว้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

 

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Training Management, HRD Management, HRM Management, Teamwork, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

 

 

 

Course

หลักสูตร เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (TO)

Training Officer

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เป็นบุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์-HRD ในหลักสูตร TO หรือ Training Officer จึงมุ่งตรงไปยังองค์ความรู้ของ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม หรือ เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์-HRD Officer ให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการฝึกอบรม เพื่อให้การดำเนินการฝึกอบรมแต่ละครั้ง สามารถช่วยให้บุคลากรที่ได้รับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมที่ได้รับการอนุมัติ มีความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understand) ทักษะ (Skill) ทัศนคติที่ดี (Attitude) ต่อองค์กร ตาม Training Process (กระบวนการฝึกอบรม) ดังนั้น Training Officer จึงต้องเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม มีคุณสมบัติของการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดี มีความรู้ในการจัดทำโครงการฝึกอบรม การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม การจัดทำหลักสูตร การประสานงาน การจัดฝึกอบรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้เป็นผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรมและหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ อย่างมืออาชีพ

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ฝ่าย Training, ฝ่าย HRD, ผู้ที่สนใจต้องการเริ่มต้นอาชีพเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, ผู้ที่ต้องการเรียนรู้และเพิ่มเทคนิคต่าง ๆ ในการบริหารงานฝึกอบรม, ผู้ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง

 

Course Outline

  หัวข้อการฝึกอบรม

  การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

 • หลักการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 • การเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและการเป็นเจ้หน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดี
 • คุณสมบัติที่ดีของนักฝึกอบรม
 • บทบาทของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ดำเนินการฝึกอบรม
 • Training กับ Human Resources Development
 • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • ข้อแตกต่างของ HR กับ HRD มืออาชีพ
 • นักฝึกอบรมมืออาชีพกับ HR มืออาชีพ
 • การหา Training Need (ความจำเป็นในการฝึกอบรม)
 • การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Need Analysis)
 • การวิเคราะห์เพื่อหา Training Need Analysis on Competency Base
 • การบริหารงานฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ
 • กระบวนการฝึกอบรม (Training Process)
 • ความสำคัญของการฝึกอบรม
 • การเขียนโครงการฝึกอบรม
 • การนำเสนอโครงการโครงการฝึกอบรม
 • การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรม
 • การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการฝึกอบรม
 • การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความจำเป็น
 • การหาโปรแกรมฝึกอบรม
 • การวางแผนและกำนดแผนการฝึกอบรมประจำปี (Training Year Plan)
 • การกำหนด Training Road map
 • การดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม
 • ภารกิจงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • การกำหนดวิธีการพัฒนาบุคคล
  • การพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบอิงสมรรถนะ (Competency base Development)
  • การพัฒนารายบุคคล (Individual Development)
  • การพัฒนาสายอาชีพ(Career  Development)
  • การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
  • การพัฒนาองค์กร (Organization Development)
 • HRD Tools (เครื่องมือช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
 • Competency ของ HRD มืออาชีพ
 • การกำหนดแผนพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง (SDP : Self Development Plan)
 • การสรรหาคัดเลือกวิทยากร
 • การคัดเลือกวิทยากร
 • การนำเสนอโครงการต่อวิทยากร
 • เทคนิคที่จำเป็นในการเตรียมจัดฝึกอบรม
 • การเตรียมตัวในวันฝึกอบรม
 • การดำเนินการจัดฝึกอบรม (Training Management)
  • การเตรียมการก่อนการอบรม
  • การจัดกำหนดการอบรม
  • การอำนวยการระหว่างอบรม
 • เทคนิคการพูดที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
  • หลักการละลายพฤติกรรม (Ice Braking)
  • การกล่าวเปิด/ปิดการอบรม
  • การชี้แจงรายละเอียดการอบรม
  • การกล่าวแนะนำวิทยากร/ขอบคุณวิทยากร
  • ฝึกพูดกล่าวเปิดการฝึกอบรมและการแนะนำวิทยากร
 • การประเมินผลการฝึกอบรม (Training Evaluation)
  • หลักในการประเมินผลการฝึกอบรม
  • ประโยชน์ในการประเมินผลการฝึกอบรม
  • วิธีการที่เหมาะสมในการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม
  • เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม
  • แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรม
  • วิธีการที่เหมาะสมในการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม
  • รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บริหารอย่างไร
  • การสรุปรายงานผลการฝึกอบรม
 • การบันทึกผลการฝึกอบรมและการรายงานผลการฝึกอบรม
 • การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ
 • เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  25 -50 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมใช้ระยะเวลา 2 วัน

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

วันที่อบรม/เวลาอบรม

รุ่น/วันที่

เดือนมีนาคม    : วันจันทร์-อังคารที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ. 2566

เดือนเมษายน   : วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 27-28 เมษายน พ.ศ. 2566

เดือนมิถุนายน   : วันจันทร์-อังคารที่ 26-27 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เดือนสิงหาคม   : วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2566

เดือนตุลาคม    : วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 26-27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เดือนธันวาคม   : วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เวลาการอบรม

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรมสัมมนา

Hotel Near BTS & MRT in Bangkok Area

อัตราค่าสัมมนา

ค่าอบรมปกติ : 7,900 บาท
รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

อัตราค่าสัมมนา

          จำนวน                    ค่าสัมมนา         
          1 ท่าน            7,900

*ส่วนลดพิเศษ Early Bird : ชำระภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียง 7,700 บาท
*ลงทะเบียน 2 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 7,700 บาท 
  (Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียงท่านละ 7,500 บาท)

*ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป เหลือเพียงท่านละ 7,600 บาท
  (Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียงท่านละ 7,400 บาท)
**โปรโมชั่น Early Bird นี้ หมดเขตการใช้สิทธิ์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

การชำระเงิน

1. เมื่่อแสดงความประสงค์สมัครเข้าร่วมอบรมและได้รับการยืนยันการรับสมัครทาง E-Mail หรือ ทาง LINE แล้ว กรุณาโอนชำระค่าลงทะเบียนอบรมภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันทาง E-Mail หรือ LINE
2. การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมต้องชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเข้ารับการอบรม 7 วัน

รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

วิธีการชำระเงิน/การโอนเงิน/การสั่งจ่าย

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา เดอะมอลล์บางกะปิ ประเภทออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 449-1-80193-3 และ/หรือ ออกเช็คสั่งจ่ายในนาม "สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร" (ภาษาอังกฤษ "FIT Pro Institute") เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 104796511-6

หมายเหตุ : กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อประกอบเอกสารการอบรม

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Training Management, HRD Management, HRM Management, Teamwork, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

Talk Show อาจารย์วัฒนา วาทะพล :

ศิลปะการพูด การบรรยาย ตัวอย่างการพูดบนเวทีขนาดใหญ่ของอาจารย์วัฒนา วาทะพล การพูด Talk Show และการ Motivation ในฐานะวิทยากรมืออาชีพ


**หากไม่พบ VDO สามารถดูได้โดยตรงจาก Youtube โดย>>>(คลิ๊ก)

 • Link 1 : สำรองที่นั่งผ่าน LINE ID : fitprodb  และ/หรือ 0869811584
 • Link 2 : สำรองที่นั่งผ่าน E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Link 3 : สำรองที่นั่ง Online เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)


ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LINE ID : fitprodb  และ/หรือ 0869811584

Facebook สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร : https://web.facebook.com/AdminFitPro

TikTok อ.วัฒนา วาทะพล : https://www.tiktok.com/@wattana_vathapol?lang=en

 

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584