trova posizione numero di cellulare applicazione per spiare chat whatsapp software spia android free come spiare come non far vedere la foto di whatsapp come sapere impostazione dati cellulare wind iphone 7 app per trovare posizione cellulare controllare consumo dati iphone 6s scoprire programmi spia su iphone cellulare iphone 7 usato spiare whatsapp ios 10 trovare spiare un cellulare senza averlo come leggere i messaggi di unaltro cellulare iphone iphone 6 dati cellulare tim come recuperare registro chiamate su iphone spiare chat programma spia cellulari gratis controllare il pc con smartphone android controllare il cellulare android da pc cellular line per iphone 6 Plus app per localizzare la posizione di un cellulare come spiare whatsapp senza il telefono della vittima da pc come spiare un iphone 6 a distanza spiare spia whatsapp android programmi spia pc a distanza leggere i messaggi di iphone su pc localizzare android ci spia portacellulare iphone 7 per moto come vedere cronologia iphone 7 app controllo tasto accensione iphone non funziona conocer personas con vih en colombia богатые девушки

หลักสูตรฝึกอบรมงานบุคคล

หลักสูตร HR HRM Officer : การเป็นเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ

คำอธิบายหลักสูตร

ฝึกอบรม HR เป็น หลักสูตรฝึกอบรมงานบุคคล สำหรับเจ้าหน้าที่ HR หรือเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ HR New Staff โดยในหลักสูตรจะให้เน้นการพัฒนาเจ้าหน้าที่ HRM และ HR เพื่อให้มีองค์ความรู้ (Knowledge) ในการปฏิบัติงานด้าน HRM โดยมีชื่อหลักสูตร คือ การเป็นเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ (HR & HRM Officer Professional) การอบรมจะเน้นงานด้าน คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างครอบคลุม ตั้งแต่การ Recruitment เพื่อให้ได้คนดี คนเก่ง มาร่วมงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมยังช่วยให้ผู้อบรมมีความเข้าใจ (Understand) การคัดเลือกสัมภาษณ์ (Interview) ที่ถูกหลักตามมาตรฐานการสัมภาษณ์ พัฒนาทักษะ (Skills) การว่าจ้างและการทำสัญญาว่าจ้าง การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเมื่อเข้ามาเริ่มงาน การบริหารงานเงินเดือนค่าจ้างและผลตอบแทน และมีทัศนคติ (Attitude) ที่ถูกต้องกับกฎหมายแรงงาน การประเมินผลงานประจำปี, KPI, Competency ระบบ ER (Employee Relation) หรือ แรงงานสัมพันธ์ ระบบ Safety (ความปลอดภัยในการทำงาน) รวมถึง เรื่องของการปรับ ลด ปลด จ้าง อย่างถูกต้องตามหลัก Labor Laws และการบริหารงานบุคคลเพื่อให้ท่านสามารถดำเนินการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามแผนที่กำหนดไว้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

 

 

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Training Management, HRD Management, HRM Management, Teamwork, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

 

 

 

Course

หลักสูตร เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ

HR Officer Professional

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ HRM : Human Resource Management เป็นหัวใจสำคัญขององค์กรยุคปัจจุบันในการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ HR ที่ต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ที่จะต้องเข้าใจ HR Process (กระบวนงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล) ด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การสรรหา (Recruit) บุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เข้าร่วมงานในบริษัท/องค์กร การใช้การปฏิบัติงานด้าน HRM ยุคใหม่ให้สามารถคัดเลือก บรรจุแต่งตั้งบุคคล (Selection and Placement) การอบรมจะช่วยสร้างความเข้าใจในหลักการฝึกอบรมและการพัฒนา (Training and Development) ให้แนวคิดในการพัฒนาการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ (Compensation and Benefit) อีกทั้ง ในหลักสูตรช่วยให้ผู้อบรมเข้าใจแนวทางเกี่ยวกับระเบียบวินัย (Discipline) เพื่อให้สามารถดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานและโทษทางวินัยให้สอดคล้องกับ Labor Laws (กฏหมายแรงงาน) นอกจากนี้ ในการอบรมยังเสริมความรู้ความเข้าใจการส่งเสริมเรื่องแรงงานสัมพันธ์ (Employee Relation) ความปลอดภัยในการทำงาน (Safety) เสริมทักษะด้านการระบบข้อมูล การตรวจสอบ และสร้างทัศนคติที่ถูกต้องในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Performance Appraisal) ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ท่านเป็นมืออาชีพในการเป็นเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างยั่งยืน

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

เจ้าหน้าที่บุคคล, เจ้าหน้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์, เจ้าหน้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์, เจ้าหน้าหน้าที่ HR, เจ้่าหน้าที่ HRM, ฝ่าย HR & HRM, ผู้ที่สนใจต้องการเริ่มต้นอาชีพเจ้าหน้าที่บุคคล, ผู้ที่ต้องการเรียนรู้และเพิ่มเทคนิคต่าง ๆ ในการบริหารงานบุคคล, ผู้ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง

 

Course Outline

  หัวข้อการฝึกอบรม

  การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

 • What is Human Resourse Management ?
 • หลักการเป็นเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resourse Management)
 • การเป็นเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ข้อแตกต่างของงาน HR (งานทรัพยากรมนุษย์) กับ งาน Personnal (งานฝ่ายบุคคล)
 • เจ้าหน้าที่ HR กับ เจ้าหน้าที่ HRM เหมือนหรือแตกต่างจากฝ่าย HR และฝ่าย HRM
 • แนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่
 • หลักการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
 • บทบาทหน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์และขอบเขตขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ปรัชญาความเชื่อในการบริหาร “ทรัพยากรบุคคล” และการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • แนวคิด 4M+1 ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ความสำคัญของการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในองค์กรจากปัจจุบันมุ่งสู่อนาคต
 • Recruitment (การสรรหา)
  • การสรรหา “คนดี”+“คนเก่ง” มาร่วมงานในองค์กร
  • คุณลักษณะที่จำเป็น 4 ประการ
    - Knowledge (ความรู้)
    - Skills (ทักษะ)
    - Attribute (คุณลักษณะ)
    - Ability(ความสามารถ) & ความสามารถพิเศษอื่นๆ
 • วิเคราะห์อัตราการ Ture Over ก่อนการ Recruit
  • สาเหตุที่คนลาออก
  • วิเคราะห์ระบบงานภายใน
     - ขั้นตอนในกระบวนการสรรหา
     - บริบทที่ดึงดูดพนักงาน
  • วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
     - วิเคราะห์คู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน
     - วิเคราะห์คู่แข่งต่างธุรกิจ
 • แหล่งในการสรรหาที่ดี มีคุณภาพและเหมาะสมกับลักษณะองค์กร
  • สื่อในการสรรหาประเภทต่าง ๆ และการเลือกใช้สื่อ
  • สื่อสรรหาในกลุ่ม Website and Internet
  • สื่อสรรหาอื่น ๆ ที่ทีม HR คาดไม่ถึง
 • ขั้นตอนการสรรหาและการคัดเลือก
  • การรับสมัคร
  • การตรวจสอบหลักฐาน
  • การตรวจสอบคุณสมบัติ/ประวัติ
  • การตรวจร่างกาย
 • การคัดเลือกเครื่องมือ (Tools) ในการทดสอบ (Test) ประเภทต่าง ๆ และสอบข้อเขียนก่อนการสัมภาษณ์
  • Attitude Test
  • Personality Test
  • Skill Test
  • Test ประเภทใดที่เหมาะกับอบค์กรและการพิจารณาเลือกใช้ Test ประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะกับตำแหน่ง
 • Professional Interview Techniques (การสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ)
  • เทคนิคการสัมภาษณ์ให้ได้คนเก่งคนดีมาร่วมองค์กร
  • การสัมภาษณ์เดียว
  • การสัมภาษณ์เป็นกลุ่มหรือแบบคณะกรรมการสัมภาษณ์
  • เทคนิคการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
 • การบรรจุแต่งตั้งและสัญญาว่าจ้าง
  • การทำสัญญาว่าจ้าง
  • ข้อควรระวังในการทำสัญญาว่าจ้าง
  • การบรรจุ
  • เงินเดือน/ค่าตอบแทน/สวัสดิการ
 • ใบกำหนดหน้าที่งานยุคใหม่ (Job Description based on KPI & Competency)
  • การมี JD ให้กับพนักงานทำให้พนักงานพ้นโปรง่าย
  • การอธิบาย JD ที่ดี
  • ข้อควรระวังในการอธิบาย JD เพื่อส่งมอบงาน
 • การฝึกอบรมและการพัฒนา (Training & Develop)
  • Orientation (การฝึกอบรมปฐมนิเทศ)
  • Policy (นโยบายผู้บริหารองค์กร)
  • Quality, Vision, Mossion (นโบายคุณภาพ วิสัยทัศน์ พันธะกิจ)
  • Regulation (กฏระเบียบข้อบังคับในการทำงาน)
  • Training Development (การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในงานให้กับพนักงาน)
 • Compensation and Reward Systems (การบริหารระบบผลตอบแทนและผลประโยชน์พนักงาน)
  • การบริหารค่าจ้างเงินเดือน (Payroll and Salary)
  • การทำเงินเดือนผู้บริหาร/ผู้จัดการ
  • การทำเงินเดือนพนักงานประจำ
  • การทำค่าจ้างพนักงานรายวัน/การคิดคำนวณ OT
  • การกำหนดฐานเงินเดิอนและ Salary Servey
 • รูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน
  • เงินเดือน (Salary)
  • ค่านายหน้า (Commission)
  • เงินรางวัล (Bonus)
  • การแบ่งส่วนกำไร
  • การเป็นเจ้าของหุ้น
 • Time Attendance Management
  • การบริหารระบบการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน
  • การควบคุมการขาด ลา มาสาย
  • สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด (ค่าน้ำมันรถ, เบื้ยขยัน, ค่าที่อยู่อาศัย, รถรับส่งพนักงาน, ชุดทำงาน กิจกรรมนันทนาการ, กีฬาและอื่น ๆ)
 • Benefit & Welfare Management (งานบริหารสวัสดิการและค่าจ้าง)
  • สวัสดิการมาตรฐานตามระบบประกันสังคม
  • สวัสดิการมาตรฐานของบริษัท/องค์กร
  • สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด (ค่าน้ำมันรถ, เบื้ยขยัน, ค่าที่อยู่อาศัย, รถรับส่งพนักงาน, ชุดทำงาน กิจกรรมนันทนาการ, กีฬาและอื่น ๆ)
 • Labor Laws and HR Management (กฎหมายแรงงานและการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
  • กฏหมายแรงงานที่สำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่ HR
  • การใช้แรงงานชาย หญิง เด็ก
  • ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ชั่วโมงทำงาน วันหยุด วันลา
  • สวัสดิการ ค่าชดเชย
 • Safety (ความปลอดภัยในการทำงาน)
  • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อม
  • การสร้างทัศนคติ (Attitude) ด้านความปลอดภัย
  • การบริหารด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน
 • ER : Employee Relation (แรงงานสัมพันธ์)
  • ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การและสหภาพแรงงาน
  • การออกแนวปฏิบัติงานที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การและสหภาพแรงงาน
  • การไกล่เกลี้ยกรณีข้อพิพาท
 • Evaluation & Performance Management System (การประเมินผลและการบริหารผลการปฏิบัติงาน)
  • หลักในการประเมินผลงานประจำปี
  • การประเมินผลแบบ KPI
  • การประเมินผลแบบ Competency
  • แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผล
  • การประเมินผลแบบอื่น ๆ
  • หลุมพร่างในการประเมินผล
 • การวางแผนและกำนดแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ประจำปี (Human Resource Management Year Plan)
 • การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path Development)
 • เส้นทางสายอาชีพ และ การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง
  (Career Path & Succession Planning)
 • การบริหารดาวเด่น (Talent Management)
 • การทำงานเป็น Partner กับ Line Manager และหัวหน้างานเพื่อสร้างผลลัพธ์ร่วมกัน
 • ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแนวทางแก้ไข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ
 • เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  25 -50 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมใช้ระยะเวลา 2 วัน

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

วันที่อบรม/เวลาอบรม

รุ่น/วันที่

เดือนพฤษภาคม : วันจันทร์-อังคารที่ 8-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เดือนกรกฎาคม  : วันจันทร์-อังคารที่ 3-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เดือนกันยายน    : วันจันทร์-อังคารที่ 4-5 กันยายน พ.ศ. 2566

เดือนพฤศจิกายน : วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 2-3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เวลาการอบรม

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรมสัมมนา

Hotel Near BTS & MRT in Bangkok Area

อัตราค่าสัมมนา

ค่าอบรมปกติ : 7,900 บาท
รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

อัตราค่าสัมมนา

          จำนวน                    ค่าสัมมนา         
          1 ท่าน            7,900

*ส่วนลดพิเศษ Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียง 7,700 บาท
*ลงทะเบียน 2 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 7,700 บาท 
  (Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียงท่านละ 7,500 บาท)

*ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป เหลือเพียงท่านละ 7,500 บาท
  (Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียงท่านละ 7,400 บาท)
**โปรโมชั่น Early Bird นี้ หมดเขตการใช้สิทธิ์ วันที่ 9 ตุลาคม 2566

การชำระเงิน

1. เมื่่อแสดงความประสงค์สมัครเข้าร่วมอบรมและได้รับการยืนยันการรับสมัครทาง E-Mail หรือ ทาง LINE แล้ว กรุณาโอนชำระค่าลงทะเบียนอบรมภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันทาง E-Mail หรือ LINE
2. การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมต้องชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเข้ารับการอบรม 7 วัน

รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

วิธีการชำระเงิน/การโอนเงิน/การสั่งจ่าย

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา เดอะมอลล์บางกะปิ ประเภทออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 449-1-80193-3 และ/หรือ ออกเช็คสั่งจ่ายในนาม "สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร" (ภาษาอังกฤษ "FIT Pro Institute") เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 104796511-6

หมายเหตุ : กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อประกอบเอกสารการอบรม

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Training Management, HRD Management, HRM Management, Teamwork, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

Talk Show อาจารย์วัฒนา วาทะพล :

ศิลปะการพูด การบรรยาย ตัวอย่างการพูดบนเวทีขนาดใหญ่ของอาจารย์วัฒนา วาทะพล การพูด Talk Show และการ Motivation ในฐานะวิทยากรมืออาชีพ


**หากไม่พบ VDO สามารถดูได้โดยตรงจาก Youtube โดย>>>(คลิ๊ก)

 • Link 1 : สำรองที่นั่งผ่าน LINE ID : fitprodb  และ/หรือ 0869811584
 • Link 2 : สำรองที่นั่งผ่าน E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Link 3 : สำรองที่นั่ง Online เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)
 • Link 4 : สำรองที่นั่งผ่าน Facebook เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)


ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LINE ID : fitprodb  และ/หรือ 0869811584

Facebook สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร : https://web.facebook.com/AdminFitPro

TikTok อ.วัฒนา วาทะพล : https://www.tiktok.com/@wattana_vathapol?lang=en

 

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584