trova posizione numero di cellulare applicazione per spiare chat whatsapp software spia android free come spiare come non far vedere la foto di whatsapp come sapere impostazione dati cellulare wind iphone 7 app per trovare posizione cellulare controllare consumo dati iphone 6s scoprire programmi spia su iphone cellulare iphone 7 usato spiare whatsapp ios 10 trovare spiare un cellulare senza averlo come leggere i messaggi di unaltro cellulare iphone iphone 6 dati cellulare tim come recuperare registro chiamate su iphone spiare chat programma spia cellulari gratis controllare il pc con smartphone android controllare il cellulare android da pc cellular line per iphone 6 Plus app per localizzare la posizione di un cellulare come spiare whatsapp senza il telefono della vittima da pc come spiare un iphone 6 a distanza spiare spia whatsapp android programmi spia pc a distanza leggere i messaggi di iphone su pc localizzare android ci spia portacellulare iphone 7 per moto come vedere cronologia iphone 7 app controllo tasto accensione iphone non funziona conocer personas con vih en colombia богатые девушки

การนำเสนอการขาย

การนำเสนอการขาย (Sale Presentation)

Sales Presentation Course

คำอธิบายหลักสูตร

การเสนอขาย (Sales Presentation) หมายถึง การแนะนำอธิบายโดยการโน้มน้าวจูงใจให้ลูกค้าผู้มุ่งหวังให้เกิดความต้องการ ความเชื่อมั่นและความปรารถนาให้แก่ลูกค้าที่มุ่งหวังเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ (อาจารย์วัฒนา วาทะพล : ผู้บริหารสถาบันฝึกอบรม FIT Pro) การนำเสนอการขายเป็นกระบวนการต่อเนื่องจากขั้นตอนการเข้าพบลูกค้า นักขายจึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้ (Knowledge) ในหลักการนำเสนอการขายขั้นต้นในระดับตั้งแต่ Basic จนถึงหลักเทคนิคการนำเสนอขั้นสูง มีความเข้าใจ (Understand) ในขั้นตอนการนำเสนอการขายที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การอบรมยังฝึกทักษะ (Skill) การนำเสนอการขายในรูปแบบต่างๆ และสร้างทัศนคติ (Skill) ที่ถูกต้อง เพื่อให้การนำเสนอการขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลโดยตรงกัยการขายเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงาน

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานขาย, พนักงานที่ได้รับหน้าที่ในการขาย, ผู้อยู่ในอาชีพการขาย, หัวหน้างาน, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าของกิจการ

 

Course Outline

หัวข้อการฝึกอบรม

การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

 • การนำเสนอการขาย คืออะไร ?
 • นิยามความหมายของการเสนอการขาย
 • การวางแผนการขาย
 • การวิเคราะห์ลูกค้า
 • การเปิดใจลูกค้า
 • คำพูดในการเปิดใจลูกค้า
 • การนำเสนอการขายด้วยคำพูด
 • การนำเสนอการขายด้วยภาพ
 • การนำเสนอการขายด้วยผลิตภัณฑ์
 • ลำดับขั้นตอนในการเสนอขาย
  • วางแผนการนำเสนอการขาย
  • เตรียมการนำเสนอการขาย
  • บุคลิกภาพในการนำเสนอการขาย
  • ภาษากายและวัจนภาษาในการนำเสนอการขาย
  • พูดจาภาษาดอกไม้ในการเสนอการขาย
  • การนำเสนอการขายอย่างเป็นระบบ
  • การสร้างรูปแบบ “คำถาม”  เพื่อให้ได้ข้อมูลจากลูกค้าเพื่อวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริง
  • ทำความเข้าใจ พัฒนา และจับลูกค้าให้อยู่หมัด
  • การถามคำถามเชิงจิตวิทยาเพื่อหยั่งรู้ความเห็นของลูกค้าต่อสินค้าอย่างไร
  • การถามคำถามตรง เพื่อให้ลูกค้าตอบ  “ใช่-ไม่ใช่”
 • การสื่อสารอย่างเข้าถึงเข้าใจลูกค้าอย่างสร้างสรรค์
 • เทคนิคการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ
 • บทพูดนำเสนอการขายในสถานการณ์ต่างๆ
 • การนำเสนอขายด้วยสถานการณ์ต่าง
 • การหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งและจูงใจให้ลูกค้าคล้อยตาม
 • การนำเสนอการขายในสไตล์คุณ

 

 

 

 

 

 

 

 • ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

 

  25 -50 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อติดต่อ Admin FIT Pro (คลิ๊ก)

รูปแบบการอบรมสัมมนา

    1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Technique) 40 %

    2. Workshop 30%

    3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน 10 %

การชำระเงิน

1. เมื่่อแสดงความประสงค์สมัครเข้าร่วมอบรมและได้รับการยืนยันการรับสมัครทาง E-Mail แล้ว กรุณาโอนชำระค่าลงทะเบียนอบรมภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันทาง E-Mail
2. การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมต้องชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเข้ารับการอบรม 7 วัน

รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

วิธีการชำระเงิน/การโอนเงิน/การสั่งจ่าย

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา เดอะมอลล์บางกะปิ ประเภทออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 449-1-80193-3 และ/หรือ ออกเช็คสั่งจ่ายในนาม "สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร" (ภาษาอังกฤษ "FIT Pro Institute") เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 104796511-6

หมายเหตุ : กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อประกอบเอกสารการอบรบ

 • Link 1 : สำรองที่นั่งผ่าน LINE ID : fitprodb  และ/หรือ 0869811584
 • Link 2 : สำรองที่นั่งผ่าน E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Link 3 : สำรองที่นั่ง Online เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro (คลฺิ๊ก)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Coaching, Sales Management, Sale Skill, Motivate, Teamwork, Supervise, Power Closing, RTMS, Cross Road, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Presentation Skill Pro, Negotiation Skill, Course for Success and etc.

Sales Management profile :

- Sale Field Manager : : Grolier Americana Encyclopedia Co., Ltd.
- Sale Manager : Grolier Encyclopedia Britannica Co., Ltd.
- Sub Scription Sale : Bangkok Post Public Co., Ltd
- Sale & Marketing Manager : Training Hall Co., Ltd
- Top Sale : Grolier Americana Encyclopedia Co., Ltd.
- Marketing & Sale Manager : Training Hall Publishing Co. Ltd.

เกียรติประวัติ :

- Top Sale บริษัท Grolier Americana Encyclopedia จำกัด ปีพุทธศักราช 2531
- ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ปีพุทธศักราช 2535
- ชนะเลิศรางวัลนักพูยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ปีพุทธศักราช 2537
- ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที ปีพุทธศักราช 2534
- TALK SHOW ก้าวแกร่งแห่งนักขาย ปีพุทธศักราช 2543
- รางวัลนักเขียนโครงการสะพานสายรุ้ง ปีพุทธศักราช 2545
- เจ้าของหนังสือ Pocket Book ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ

Talk Show อาจารย์ วัฒนา วาทะพล :

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LINE ID :  fitprodb

Facebook : https://web.facebook.com/AdminFitPro

TikTok อ.วัฒนา วาทะพล : https://www.tiktok.com/@wattana_vathapol?lang=en

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584