กระบวนการขาย

 

 

หลักสูตร กระบวนการขาย (Selling Process)

คำอธิบายหลักสูตร

กระบวนการขาย คือ ลำดับขั้นตอนการขายเพื่อใหการขายมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายทางการขายอย่างสัมฤทธิ์ผล (อาจารย์วัฒนา วาทะพล : ผู้บริหารสถาบันฝึกอบรม FIT Pro)

หลักสูตรกระบวนการขาย หรือ Selling Process เป็นหลักสูตรการขายมาตรฐานสำหรับผู้ที่ก้าวเข้าสู่อาชีพการขาย เพื่อให้พนักงานขายทุกระดับเข้าใจลำดับ ขั้นตอน วิธีการขายตั้งแต่การปูพื้นฐาน (Basic) ด้านการขายจนไปสู่การปิดการขาย

  วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Sale Presentation, Sales Management, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

 

Course

กระบวนการขาย (Selling Process)

Sale Training

การขาย หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์ในการขายเพื่อนำสินค้าหรือบริการไปสู่มือผู้บริโภค (อาจารย์วัฒนา วาทะพล : ผู้บริหารสถาบันฝึกอบรม FIT Pro) ความรู้ในกระบวนการขาย จึงเป็นสิ่งสำคัญที่นักขายต้องรู้ในหลักการขาย โดยในหลักสูตรจะให้ความรู้ (Knowledge) หลักการขายตั้งแต่ระดับ Basic จนถึงหลักการปิดการขาย ให้ความเข้าใจ (Understand) ในลำดับขั้นตอน วิธีการขาย อีกทั้ง ยังได้ับการฝึกทักษะ (Skill) การนำเสนอการขาย การขจัดโต้แย้งและการปิดการขาย การอบรมยังช่วยสรา้งทัศนคติที่ถูกต้อง (Attitude) ให้กับผู้เข้ารับการอบรมในการเป็นพนักงานขายที่ดีเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการขายได้อย่างลรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและองค์กร

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานขาย, พนักงานที่ได้รับหน้าที่ในการขาย, ผู้อยู่ในอาชีพการขาย, หัวหน้างาน, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าของกิจการ

 

Course Outline

หัวข้อการฝึกอบรม

การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

   Ø การเตียมตัวก่อนการขาย

   Ø การเตรียมตัวก่อนเข้าพบ

   Ø การเข้าพบ

   Ø การนำเสนอการขาย

   Ø การแก้ข้อโต้แย้ง

   Ø การปิดการขาย

   Ø การบริการหลังการขาย

   Ø การบริการและอนุรักษ์กรมธรรม์ (ถ้ามี)

 

 

 

  • ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ
  • ปฏิบัติ, Role play

 

 

 


  25 -50 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Sale Presentation, Sales Management, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

 

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LINE ID : fitprodb

Facebook : https://web.facebook.com/benja.honwakprayul.5

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584