การบริการที่ดี


คำอธิบายหลักสูตร
การบริการที่ดี เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกองค์กร การบริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจในการบริการด้วยหัวใจ (service mind) ของบุคลากรการบริการจึงเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการบริการในองค์กร อบรมการบริการจะช่วยให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริการที่ดี

การบริการลูกค้า

หลักสูตรอบรม การบริการที่ดี (Service Mind)

คำอธิบายหลักสูตร

การบริการลูกค้า ของบุคลากรด้านการบริการส่วนหน้า (Front End) และส่วนการบริการหลังร้านหรือส่วนสนับสนุน (Back End)  เป็นส่วนขับเคลื่อนงานด้านการบริการขององค์กรที่มีความสำคัญ เนื่องการแข่งขันด้านการบริการมีการแข่งขันค่อนข้างสูง การที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในการบริการ จึงจำเป็นที่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริการของหน่วยงานต้องมีความรู้ในเรื่องของ การบริการด้วยใจ service mind คอร์สอบรม service mind จึงเป็นหลักสูตรสำคัญเพื่ออบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริการ หลักสูตรฝึกอบรมการบริการมีหลายระดับจากระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง โดยหลักสูตรอบรมระดับต้นจะให้ความรู้ในด้านทฤษฎีและหลักในการบริการเพื่อเป็นการปูพื้นฐานไปสู่หลักสูตรการบริการในระดับอื่น ๆ ที่สูงขึ้น ดังนั้น การที่บุคลากรด้านการบริการจะให้บริการที่ประทับใจแก่ผู้ที่มาใช้บริการได้ จึงต้องมีทั้งความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understand) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ที่ดี ในการบริการด้วยใจ เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ผู้ที่ใช้บริการได้อย่างดีและสัมฤทธิ์ผลอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายของผู้บริหารแลนโยบานขององค์กร

 

 

การบริการด้วยหัวใจ

หลักสูตรด้านการบริการจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

1. หลักสูตรการบริการระดับต้น

2. หลักสูตรการบริการระดับกลาง

3. หลักสูตรการบริการระดับสูง

 

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

 

Course

หลักสูตรการบริการด้วยหัวใจ (Service Mind)

Service Mind

การบริการด้วยหัวใจ เป็นหลักสูตรที่สำคัญ เนื่องด้วยธุรกิจในโลกปัจจุบันนี้ ล้วนมีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะด้านการบริการ หลักสูตร การบริการมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง จนถึงระดับสูง ซึ่งหลักสูตรเบื้องต้นที่จะช่วยปูพื้นฐานไปสู่หลักสูตรการบริการอื่น ๆ คือ หลักสูตร การบริการด้วยหัวใจ หรือ หลักสูตร Service Mind ที่จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีองค์ความรู้ด้านการบริการที่ถูกต้องทั้งทาง ด้านทัศนคติ, ความเข้าใจในทฤษฎีของการบริการ รวมไปถึงการพัฒนาทักษะด้านการบริการ

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานที่ได้รับหน้าที่ในการให้บริการ, ผู้อยู่ในอาชีพการบริการ, หัวหน้างาน, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าของกิจการ

 

Course Outline

หัวข้อการฝึกอบรม

การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

 • What is Service Mind ?
 • นิยามและความหมายของ Service Mind
 • ความหมายของการบริการ
 • นิยามของการบริการ
 • การบริการลูกค้า คือ อะไร ?
 • ลูกค้า คือ ใคร ?
 • คุณสมบัติของผู้ให้บริการ
 • หน้าที่ของผู้ให้บริการ
 • มาตรฐานของการบริการที่ดี
 • การบริการที่ประทับใจ
 • มาตรฐานของการบริการ
 • การบริการเหนือความคาดหมาย
 • สูตรแห่งความสำเร็จในการบริการ

 

 

 

 

 • ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ

 

 

 

 

  25 -50 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อติดต่อ Admin FIT Pro (คลิ๊ก)

รูปแบบการอบรมสัมมนา

    1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Technique) 20 %

    2. Workshop 40%

    3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน 20 %

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

 

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LINE ID :  fitprodb

Facebook : https://web.facebook.com/benja.honwakprayul.5

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584