trova posizione numero di cellulare applicazione per spiare chat whatsapp software spia android free come spiare come non far vedere la foto di whatsapp come sapere impostazione dati cellulare wind iphone 7 app per trovare posizione cellulare controllare consumo dati iphone 6s scoprire programmi spia su iphone cellulare iphone 7 usato spiare whatsapp ios 10 trovare spiare un cellulare senza averlo come leggere i messaggi di unaltro cellulare iphone iphone 6 dati cellulare tim come recuperare registro chiamate su iphone spiare chat programma spia cellulari gratis controllare il pc con smartphone android controllare il cellulare android da pc cellular line per iphone 6 Plus app per localizzare la posizione di un cellulare come spiare whatsapp senza il telefono della vittima da pc come spiare un iphone 6 a distanza spiare spia whatsapp android programmi spia pc a distanza leggere i messaggi di iphone su pc localizzare android ci spia portacellulare iphone 7 per moto come vedere cronologia iphone 7 app controllo tasto accensione iphone non funziona conocer personas con vih en colombia богатые девушки

หลักสูตรการขาย เป็นหลักสูตร Sale Training เพื่อความสำเร็จในงานขาย (Key Account Management) โดยในระบบของหลักสูตรการฝึกอบรมได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หลักสูตรการขาย เป็นหลักสูตรสำหรับนักขาย, พนักงานขาย, เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และ หลักสูตรการบริหารการขายเป็นหลักสูตร Sales Management เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารงานขายสำหรับผู้บังคับบัญชา, หัวหน้า, ผู้จัดการฝ่ายขาย, ผู้จัดการทีมงานขาย

การนำเสนอการขาย

การนำเสนอการขาย (Sale Presentation)

Sales Presentation Course

คำอธิบายหลักสูตร

การเสนอขาย (Sales Presentation) หมายถึง การแนะนำอธิบายโดยการโน้มน้าวจูงใจให้ลูกค้าผู้มุ่งหวังให้เกิดความต้องการ ความเชื่อมั่นและความปรารถนาให้แก่ลูกค้าที่มุ่งหวังเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ (อาจารย์วัฒนา วาทะพล : ผู้บริหารสถาบันฝึกอบรม FIT Pro) การนำเสนอการขายเป็นกระบวนการต่อเนื่องจากขั้นตอนการเข้าพบลูกค้า นักขายจึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้ (Knowledge) ในหลักการนำเสนอการขายขั้นต้นในระดับตั้งแต่ Basic จนถึงหลักเทคนิคการนำเสนอขั้นสูง มีความเข้าใจ (Understand) ในขั้นตอนการนำเสนอการขายที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การอบรมยังฝึกทักษะ (Skill) การนำเสนอการขายในรูปแบบต่างๆ และสร้างทัศนคติ (Skill) ที่ถูกต้อง เพื่อให้การนำเสนอการขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลโดยตรงกัยการขายเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงาน

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานขาย, พนักงานที่ได้รับหน้าที่ในการขาย, ผู้อยู่ในอาชีพการขาย, หัวหน้างาน, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าของกิจการ

 

Course Outline

หัวข้อการฝึกอบรม

การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

 • การนำเสนอการขาย คืออะไร ?
 • นิยามความหมายของการเสนอการขาย
 • การวางแผนการขาย
 • การวิเคราะห์ลูกค้า
 • การเปิดใจลูกค้า
 • คำพูดในการเปิดใจลูกค้า
 • การนำเสนอการขายด้วยคำพูด
 • การนำเสนอการขายด้วยภาพ
 • การนำเสนอการขายด้วยผลิตภัณฑ์
 • ลำดับขั้นตอนในการเสนอขาย
  • วางแผนการนำเสนอการขาย
  • เตรียมการนำเสนอการขาย
  • บุคลิกภาพในการนำเสนอการขาย
  • ภาษากายและวัจนภาษาในการนำเสนอการขาย
  • พูดจาภาษาดอกไม้ในการเสนอการขาย
  • การนำเสนอการขายอย่างเป็นระบบ
  • การสร้างรูปแบบ “คำถาม”  เพื่อให้ได้ข้อมูลจากลูกค้าเพื่อวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริง
  • ทำความเข้าใจ พัฒนา และจับลูกค้าให้อยู่หมัด
  • การถามคำถามเชิงจิตวิทยาเพื่อหยั่งรู้ความเห็นของลูกค้าต่อสินค้าอย่างไร
  • การถามคำถามตรง เพื่อให้ลูกค้าตอบ  “ใช่-ไม่ใช่”
 • การสื่อสารอย่างเข้าถึงเข้าใจลูกค้าอย่างสร้างสรรค์
 • เทคนิคการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ
 • บทพูดนำเสนอการขายในสถานการณ์ต่างๆ
 • การนำเสนอขายด้วยสถานการณ์ต่าง
 • การหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งและจูงใจให้ลูกค้าคล้อยตาม
 • การนำเสนอการขายในสไตล์คุณ

 

 

 

 

 

 

 

 • ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

 

  25 -50 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อติดต่อ Admin FIT Pro (คลิ๊ก)

รูปแบบการอบรมสัมมนา

    1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Technique) 40 %

    2. Workshop 30%

    3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน 10 %

การชำระเงิน

1. เมื่่อแสดงความประสงค์สมัครเข้าร่วมอบรมและได้รับการยืนยันการรับสมัครทาง E-Mail แล้ว กรุณาโอนชำระค่าลงทะเบียนอบรมภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันทาง E-Mail
2. การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมต้องชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเข้ารับการอบรม 7 วัน

รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

วิธีการชำระเงิน/การโอนเงิน/การสั่งจ่าย

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา เดอะมอลล์บางกะปิ ประเภทออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 449-1-80193-3 และ/หรือ ออกเช็คสั่งจ่ายในนาม "สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร" (ภาษาอังกฤษ "FIT Pro Institute") เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 104796511-6

หมายเหตุ : กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อประกอบเอกสารการอบรบ

 • Link 1 : สำรองที่นั่งผ่าน LINE ID : fitprodb  และ/หรือ 0869811584
 • Link 2 : สำรองที่นั่งผ่าน E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Link 3 : สำรองที่นั่ง Online เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro (คลฺิ๊ก)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Coaching, Sales Management, Sale Skill, Motivate, Teamwork, Supervise, Power Closing, RTMS, Cross Road, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Presentation Skill Pro, Negotiation Skill, Course for Success and etc.

Sales Management profile :

- Sale Field Manager : : Grolier Americana Encyclopedia Co., Ltd.
- Sale Manager : Grolier Encyclopedia Britannica Co., Ltd.
- Sub Scription Sale : Bangkok Post Public Co., Ltd
- Sale & Marketing Manager : Training Hall Co., Ltd
- Top Sale : Grolier Americana Encyclopedia Co., Ltd.
- Marketing & Sale Manager : Training Hall Publishing Co. Ltd.

เกียรติประวัติ :

- Top Sale บริษัท Grolier Americana Encyclopedia จำกัด ปีพุทธศักราช 2531
- ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ปีพุทธศักราช 2535
- ชนะเลิศรางวัลนักพูยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ปีพุทธศักราช 2537
- ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที ปีพุทธศักราช 2534
- TALK SHOW ก้าวแกร่งแห่งนักขาย ปีพุทธศักราช 2543
- รางวัลนักเขียนโครงการสะพานสายรุ้ง ปีพุทธศักราช 2545
- เจ้าของหนังสือ Pocket Book ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ

Talk Show อาจารย์ วัฒนา วาทะพล :

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LINE ID :  fitprodb

Facebook : https://web.facebook.com/AdminFitPro

TikTok อ.วัฒนา วาทะพล : https://www.tiktok.com/@wattana_vathapol?lang=en

 

การแสวงหาผู้มุ่งหวัง

การแสวงหาผู้มุ่งหวัง (Prospect)

Prospect Course

คำอธิบายหลักสูตร

การแสวงหาผู้มุ่งหวัง หมายถึง การที่นักขายแสวงหาผู้ที่คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้าในอนาคตเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์และเพิ่มรายได้ โดยการสร้างฐานลูกค้าใหม่และทดแทนการสูญเสียฐานลูกค้าปัจจุบัน (อาจารย์วัฒนา วาทะพล : ผู้บริหารสถาบันฝึกอบรม FIT Pro) การแสวงหาผู้มุ่งหวัง (Prospect) เป็นสิ่งจำเป็นที่นักขายทุกคนจำเป็นต้องมีทักษะในการแสวงหา เพราะผู้มุ่งหวัง คือ บุคคล องค์กร หน่วยงานหรือกิจการต่างๆ ที่คาดว่าจะซื้อสินค้าหรือบริการของเราในอนาคต ดังนั้น การแสวงหาผู้มุ่งหวังอยู่เสมอย่อมเป็นการทำให้สามารถมีลูกค้าที่จะไปพบเพื่อช่วยให้เป้าหมายในการขายบรรลุผลสัมฤทธิ์ และสามารถทดแทนการสูญเสียลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึง เป็นการช่วยเพิ่มยอดขาย เพิ่มรายได้และเป้าหมายในการขายบรรลุวัตถุประสงค์ของทีมงานขาย

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานขาย, พนักงานที่ได้รับหน้าที่ในการขาย, ผู้อยู่ในอาชีพการขาย, หัวหน้างาน, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าของกิจการ

 

Course Outline

หัวข้อการฝึกอบรม

การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

 • What is Service Mind ?
 • การแสวงหาผู้มุ่งหวัง คืออะไร ?
 • ความหมายของผู้มุ่งหวัง (Prospect)
 • เส้นทางสู้ผู้มุ่งหวัง
 • ความสำคัญของผู้มุ่งหวัง
 • ประเภทของผู้มุ่งหวัง
 • ระบบการแสวงหาผู้มุ่งหวัง
 • วิธีการแสวงหาผู้มุ่งหวัง
 • ขั้นตอนในการแสวงหาผู้มุ่งหวัง
 • ประโยชน์ของการแสวงหาผู้มุ่งหวัง
 • การสร้างตลาดผู้มุ่งหวัง
 • 8 เทคนิคการแสวงหาผู้มุ่งหวัง
 • เคล็ดลับการหาแสวงหาผู้มุ่งหวังอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 • ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ

 

 

 

 

  25 -50 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อติดต่อ Admin FIT Pro (คลิ๊ก)

รูปแบบการอบรมสัมมนา

    1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Technique) 40 %

    2. Workshop 30%

    3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน 10 %

การชำระเงิน

1. เมื่่อแสดงความประสงค์สมัครเข้าร่วมอบรมและได้รับการยืนยันการรับสมัครทาง E-Mail แล้ว กรุณาโอนชำระค่าลงทะเบียนอบรมภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันทาง E-Mail
2. การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมต้องชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเข้ารับการอบรม 7 วัน

รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

วิธีการชำระเงิน/การโอนเงิน/การสั่งจ่าย

โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กสิกรไทย สาขาย่อยเดอะมอลล์บางกะปิ ประเภท ออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 904-2-20277-8 และ/หรือ ออกเช็คสั่งจ่ายเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 104796511-6

หมายเหตุ : กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อประกอบเอกสารการอบรม

 

 • Link 1 : สำรองที่นั่ง Online เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)
 • Link 2 : สำรองที่นั่งผ่าน E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro (คลฺิ๊ก)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.


**หากไม่พบ VDO สามารถดูได้โดยตรงจาก Youtube โดย>>>(คลิ๊ก)

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Line ID : fitprodb

Facebook สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร : https://web.facebook.com/AdminFitPro

TikTok อ.วัฒนา วาทะพล : https://www.tiktok.com/@wattana_vathapol?lang=en

 

เทคนิคการขาย

หลักสูตรเทคนิคการขาย (Selling Technique Course)

เทคนิคการขาย หมายถึง กลวิธีในการขายของผู้ขายในการใช้วิธีการและศิลปะการโน้มน้าวใจจูงใจผู้ซื้อให้ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ขาย (อาจารย์วัฒนา วาทะพล : ผู้บริหารสถาบันฝึกอบรม FIT Pro)

คำอธิบายหลักสูตร

เทคนิคการขาย เป็นหลักสูตรที่ให้องค์ความรู้ในด้านเทคนิคการขาย เพื่อให้พนักงานเข้าใจการใช้เทคนิคในการขายเพื่อโน้มน้าวจูงใจลูกค้าหรือผู้มุ่งหวัง โดยใช้ศิลปะด้านการขายให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งในการอบรมพนักงานขายในหลักสูตรจะทำให้พนักงานขายสามารถใช้กลยุทธ์ในการขาย การนำเสนอการขาย การตอบข้อโต้แย้ง การปิดการขาย การบริการหลังการขาย ได้อย่างมืออาชีพ รวมถึง การพลิกแพลงใช้เทคนิคต่างๆ ในการขายเพื่อรับมือกับลูกค้าประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลในการนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการขายตามนโยบายของหน่วยงานและผู้บริหาร

Read more: เทคนิคการขาย

หลักสูตร coaching

 

หลักสูตร Coaching (เทคนิคการสอนงาน)

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร coaching เป็นหลักสูตรอบรมการสอนงานเพื่อให้มี coaching skill เพราะ เทคนิคการสอนงาน เป็นทักษะการสอนงานของหัวหน้างานที่จำเป็น เพราะเป็นหน้าที่ประการหนึ่งของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน ที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้อง เพื่อที่จะให้เขาเกิดความรู้ ความเข้าใจในงาน และพัฒนาทักษะความชำนาญให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือทีมงานมีความสามารถทำงาน ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อจะนำไปสู่ความสำเร็จของงานและองค์การในที่สุด

Read more: หลักสูตร coaching

หลักสูตร RTMS

RTMS (การบริหารทีมขายด้วย RTMS)

การบริหารทีมขาย

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร RTMS เป็นการอบรมเพื่อให้องค์ความรู้ที่จะทำให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างทีมขาย บทบาทภาระหน้าที่ของตนในมิติของภาระกิจสำคัญของผู้บริหารทีมขาย สามารถสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม สอนงานฝึกอบรมงานให้ทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างแรงจูงใจ และติดตามการกำกับดูแลทีมงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของทีมงานและของผู้บริหาร โดยให้ความสำคัญกับการสร้าง Habit (อุปนิสัยงาน) จนทำใหผลผลิตของหน่วยงานดีขึ้นอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้บริหาร

Read more: หลักสูตร RTMS

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584