trova posizione numero di cellulare applicazione per spiare chat whatsapp software spia android free come spiare come non far vedere la foto di whatsapp come sapere impostazione dati cellulare wind iphone 7 app per trovare posizione cellulare controllare consumo dati iphone 6s scoprire programmi spia su iphone cellulare iphone 7 usato spiare whatsapp ios 10 trovare spiare un cellulare senza averlo come leggere i messaggi di unaltro cellulare iphone iphone 6 dati cellulare tim come recuperare registro chiamate su iphone spiare chat programma spia cellulari gratis controllare il pc con smartphone android controllare il cellulare android da pc cellular line per iphone 6 Plus app per localizzare la posizione di un cellulare come spiare whatsapp senza il telefono della vittima da pc come spiare un iphone 6 a distanza spiare spia whatsapp android programmi spia pc a distanza leggere i messaggi di iphone su pc localizzare android ci spia portacellulare iphone 7 per moto come vedere cronologia iphone 7 app controllo tasto accensione iphone non funziona conocer personas con vih en colombia богатые девушки

หลักสูตรการบริการ หลักสูตรนี้จะช่วยยกระดับความรู้ ความเข้าใจ มุมมองความคิดทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากรให้มีคุณภาพในการบริการลูกค้า Customer Service Courses จึงเป็นหลักสูตรการให้บริการลูกค้า ทั้งในด้าน หลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ, หลักสูตร การบริการที่เหนือชั้น, การบริการด้วยหัวใจ, หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) หรือ การบริการ เป็นเลิศ Service Excellent รวมถึง หลักสูตร Service Excellence เทคนิคการสร้างสรรค์งานบริการให้เหนือความคาดหมาย

Display # 
Title Author Hits
การบริการด้วยใจ Written by Super User 10771
หาหลักสูตร Written by Super User 2982
วิทยากรฝึกอบรม Written by Super User 9026

Subcategories

 • service mind

  service mind Training

  คำอธิบายหลักสูตร

  service mind การบริการด้วยใจ การบริการที่ดี จะเกิดขึ้นได้พนักงานต้องการมีการบริการด้วยหัวใจ เพราะ service mind คือ การบริการด้วยหัวใจ จึงเป็นหลักสูตรการอบรมที่สำคัญสำหรับทุกองค์กรที่ให้การบริการลูกค้า การที่พนักงานจะสามารถให้บริการด้วยหัวใจแก่ลูกค้าที่ใช้บริการ จำเป็นต้องมีความรู้ (Knowledge) ในการบริการ มีความเข้าใจ (Understand) ในภาระหน้าที่ กระบวนการ ขั้นตอนการบริการ มีทักษะ (Skill) ในการบริการที่ดี และมีทัศนคติที่ถูกต้อง (Attitude) ในการทำหน้าที่ให้บริการแก่ลูกค้า ในการอบรมจะช่วยให้พนักงานเข้าใจหลักการเป็นพนักงานบริการที่ดี เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมี service mind เพื่อช่วยให้องค์กรได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ การอบรมจะช่วยให้พนักงานได้รับการพัฒนามาตรฐานการบริการตามหลักสากล การครองใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการซ้ำ การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าอย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสมกับชื่อหลักสูตรว่า Service Mind แปลว่า การบริการด้วยหัวใจของการบริการ

  หลักสูตรนี้เหมาะกับ

  พนักงานบริการ, บริกร, ฝ่ายบริการ, พนักงานที่ได้รับหน้าที่ในการให้บริการ, ผู้อยู่ในอาชีพการบริการ, พนักงานขาย (ที่ต้องให้บริการหลังการขาย), เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริการ, เจ้าของกิจการ

   

  Course Outline

  หัวข้อการฝึกอบรม

  การฝึกอบรม

   จำนวนผู้อบรม

  • What is Service Mind ?
  • นิยามและความหมายของ Service Mind
  • ความหมายของการบริการ
  • นิยามของการบริการ
  • การบริการลูกค้า คือ อะไร ?
  • ลูกค้า คือ ใคร ?
  • คุณสมบัติของผู้ให้บริการ
  • หน้าที่ของผู้ให้บริการ
  • มาตรฐานของการบริการที่ดี
  • การบริการที่ประทับใจ
  • มาตรฐานของการบริการ
  • การบริการเหนือความคาดหมาย
  • สูตรแห่งความสำเร็จในการบริการ

   

   

   

  • ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ

   

   

   

    25 -50 คน

   

  ระยะเวลาการฝึกอบรม

     1. การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน

     2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

         แต่ละหัวข้อติดต่อ Admin FIT Pro

  รูปแบบการอบรมสัมมนา

      1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Technique) 20 %

      2. Workshop 40%

      3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน 20 %

   

  วิทยากร :

  อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching Skill, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Service Excellence, Service Management, Supervisory Skill, Course for Success and etc.

  TALK SHOW อ.วัฒนา วาทะพล

  การพูด การบรรยาย ตัวอย่างการพูดบนเวทีขนาดใหญ่ของอาจารย์วัฒนา วาทะพล การพูด Talk Show และการ Motivate ในฐานะวิทยากรมืออาชีพ

  ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

  Tel. (086) 981-1584

  E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

   

 • หลักสูตรอบรม

  หลักสูตรฝึกอบรม

  หลักสูตรอบรม

  หลักสูตรอบรมพนักงาน

  หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่

  หลักสูตรอบรมพนักงานขาย

  หลักสูตรอบรมพนักงานโรงแรม

  หลักสูตรฝึกอบรม Public Training

   

 • service excellence

  หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ (service excellence)

  service excellent

  service excellence หมายถึง การบริการที่เป็นเลิศ จัดเป็นคอร์สอบรมการบริการเป็นเลิศ ซึ่งในหลักสูตรอบรมจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการวางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะการบริการที่เหนือความคาดหมายของลูกค้า โดยเฉพาะการดำเนินด้านการบริการให้ไปในทิศทางเดียวกันเป็นทีมบริการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในหลักสูตรจึงเน้นการส่งผ่านองค์ความรู้ให้ท่านเข้าใจมุมมองแบบลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หัวใจของการบริการ มาตรฐานการบริการ การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติต่องานที่ดี เพื่อให้สามารถทำงานบริการได้อย่างเป็นเลิศและบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางด้านบริการ เพื่อให้เกิดการบริการที่เเหนือความคาดหมายของลูกค้าและเกิดการพัฒนาระดับการบริการของพนักงานให้มีทักษะที่สูงขึ้น

   

   

   



  Service Excellence
  (การบริการที่เป็นเลิศ)

   

   

   

   

  หลักสูตรนี้เหมาะกับ

  พนักงาน, ฝ่ายบริการ, พนักงานบริการ, พนักงานขาย (ที่ต้องให้บริการหลังการขาย ), เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริการ,  ผู้บังคับบัญชา, หัวหน้า, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, เจ้าของกิจการ

   

  Course Outline

  หัวข้อการฝึกอบรม

  การฝึกอบรม

  จำนวนผู้อบรม

   

     Ø นิยาม/ความหมายของ Service Excellence

     Ø การบริการที่เป็นเลิศ คืออะไร ?

     Ø กุญแจสู่ความสำเร็จในการบริการที่เป็นเลิศ

     Ø การบริการเหนือความตาดหมาย

     Ø บริการอย่าไรให้โดนใจลูกค้า

     Ø การบริการที่ประทับใจ

     Ø มาตรฐานของการบริการ

     Ø สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังเมื่อมารับการบริการของเรา

     Ø สิ่งที่ลูกค้ากังวลใจเมื่อต้องใช้บริการจากเรา

     Ø 7 อุปนิสัยสู่การสร้างสรรค์บริการให้เป็นเลิศ
      • เรียนรู้การคิดบวก
      • เรียนรู้การบริการเชิงรุก
      • เรียนรู้การมีมาตรฐานการบริการ
      • เรียนรู้การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
      • เรียนรู้หัวใจบริการการช่วยเหลือ
      • เรียนรู้การประสานงานที่ดี
      • เรียนรู้การสร้างสรรค์การบริการ

     Ø เส้นแดงของการบริการ คืออะไร ?

     Ø การรับมือกับอารมณ์ลูกค้าและลูกค้าไม่พอใจ

     Ø การแกว่งของการบริการและแนวทางแก้ไข

     Ø Work Shop การบริการที่เป็นเลิศ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ทฤษฎีและปฏิบัติ

  ปฏิบัติ, Role play

  Work Shop และปฏิบัติ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  25 - 50

   

  ระยะเวลาการฝึกอบรม

     1. การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน

     2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

         แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

   

  วิทยากร :

  อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching Skill, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Service Excellence, Service Management, Supervisory Skill, Course for Success and etc.

  TALK SHOW อ.วัฒนา วาทะพล

  การพูด การบรรยาย ตัวอย่างการพูดบนเวทีขนาดใหญ่ของอาจารย์วัฒนา วาทะพล การพูด Talk Show และการ Motivate ในฐานะวิทยากรมืออาชีพ

  ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

  Tel. (086) 981-1584

  E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 • negotiation

  negotiation การเจรจาต่อรอง เป็นหลักสูตรการอบรมทักษะการเจรจาต่อรอง เพื่อให้เทคนิควิธีการในการเจรจาต่อรองขั้นเทพ negotiation skill การเจรจาต่อรอง ที่ประสบความสำเร็จจะต้องทำอย่างไร ด้วยเคล็ดลับง่ายๆ จากวิทยากรประจำหลักสูตร

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584