trova posizione numero di cellulare applicazione per spiare chat whatsapp software spia android free come spiare come non far vedere la foto di whatsapp come sapere impostazione dati cellulare wind iphone 7 app per trovare posizione cellulare controllare consumo dati iphone 6s scoprire programmi spia su iphone cellulare iphone 7 usato spiare whatsapp ios 10 trovare spiare un cellulare senza averlo come leggere i messaggi di unaltro cellulare iphone iphone 6 dati cellulare tim come recuperare registro chiamate su iphone spiare chat programma spia cellulari gratis controllare il pc con smartphone android controllare il cellulare android da pc cellular line per iphone 6 Plus app per localizzare la posizione di un cellulare come spiare whatsapp senza il telefono della vittima da pc come spiare un iphone 6 a distanza spiare spia whatsapp android programmi spia pc a distanza leggere i messaggi di iphone su pc localizzare android ci spia portacellulare iphone 7 per moto come vedere cronologia iphone 7 app controllo tasto accensione iphone non funziona conocer personas con vih en colombia богатые девушки

หลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด

หลักสูตรอบรม 2564

หลักสูตรอบรม ปี 2564 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา ภายในเว็บไซต์ท่านสามารถค้นหาได้จากชื่อหลักสูตรที่เป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ แล้ว ท่านยังสามารถที่จะค้นหาหลักสูตรได้จากคอร์สฝึกอบรม ชื่อหลักสูตร public ชื่อหลักสูตร in-house ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม public อบรมสัมมนา ซึ่งมีกลุ่มของหลักสูตรให้ค้นหากว่า 100 หลักสูตร

อบรมสัมมนา

อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Service Mind

 
https://51055.naze1p.com/19429.html กลุ่มหลักสูตร Service (การบริการด้วยหัวใจ)
go to link ชื่อหลักสูตร 71464.decolocatieprovider.online/23848.html จำนวนวัน วิทยากร
 Service Mind การบริการด้วยหัวใจ
 (หัวใจของการบริการ)
 1 วัน อ.วัฒนา วาทะพล
 Service Excellence การบริการเป็นเลิศ
 (หลักสูตร ความเป็นเลิศในการบริการ)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 Superior Services การบริการที่เหนือชั้น  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 30 วิธี สร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 Internal Customer ลูกค้าภายใน
 (หลักสูตร ลูกค้าภายใน)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 Service Mindset
(เซอร์วิส มายด์เซ็ท)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (Professional Service
 Communication & Complaint Management)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การบริการ “ลูกค้าภายใน” ด้วยหัวใจ สู่ความสำเร็จขององค์กร
 (Internal Customer For Team Success)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การบริการด้วยหัวใจ Service Mind  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การบริการที่เป็นเลิศ Service Excellent  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
 (Complain Management
)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการบริหารทีม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ (Customer
 Service Excellence)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า
 (Excellence Service
)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ (Personality
 and Communication for Service Excellence)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 พัฒนาบุคลิกภาพสู่งานบริการชั้น 1st class
 (Personality 1st Class)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธ  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เรียนรู้ และสร้างสรรค์ Service Mind ปั้นได้
 เริ่มต้นได้ง่าย ๆ ที่ตัวเรา
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 สุดยอดการพัฒนาทักษะเป็นผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์
 (Creative Service Mind)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การจัดการกับการร้องเรียน - ต่อว่า ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 1 วัน (ดูหลักสูตร)

 

อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Sales & Marketing

 
กลุ่มหลักสูตร Sales & Marketing (กลุ่มหลักสูตรการขาย)
อหลักสูตร จำนวนวัน วิทยากร
 เทคนิคการขายพิชิตความสำเร็จ (Selling Technique)  1 วัน อ.วัฒนา วาทะพล
 เทคนิคขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ
 (Professional Selling skills)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)

ปรับความคิด พิชิตยอดขายด้วย Mindset

 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 กลยุทธ์การขายอย่างมืออาชีพ (Strategic Selling Skill)  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 กลยุทธ์ปิดการขายและงานบริการหลังการขาย
 (Closing & Service Technique)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การขายเชิงที่ปรึกษาและการเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ
 (Pro-Consultative & Up selling)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การใช้ Sale Talk ในการขาย
 (หลักสูตร Sale Talk)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การพัฒนาการขายเชิงกลยุทธ์
(Strategic Development Selling Skill)

 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 กลยุทธ์เอาชนะข้อโต้แย้ง และคำปฏิเสธของลูกค้า
 (Objection)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 ทักษะการขายส่วนบุคคล
 (Strategic Selling Skill)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการขายเชิงรุก
 (Pro-Active Selling)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การสร้างสุดยอดนักขายทะลุเป้าหมายหลักล้าน  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การสร้างแรงบันดาลใจในการขาย
 (Selling for Inspiration Building)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เปิดการขายและปิดการขายแบบเซียนด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เพิ่มพลังการขายให้องค์กรด้วย การพัฒนาทักษะการขาย  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 ศิลปะการเล่าเรื่องสะเทือนใจในการปิดการขาย
 (Art of Sale Talk for Closing)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ ทรงประสิทธิภาพ  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย (Sales)  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 18 พฤติกรรมนักขายที่จับใจลูกค้า  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 กระบวนการขาย
 (Selling Process)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)

 

อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Sales Management การบริหารการขาย

 
กลุ่มหลักสูตร การบริหารการขาย (Sales Management)
ชื่อหลักสูตร จำนวนวัน วิทยากร
 Sales Management การบริหารการขาย
 (หลักสูตร สุดยอดการบริหารการขาย)
 1 วัน อ.วัฒนา วาทะพล
 สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย
 (Professional Sale Manager)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการบริหารทีมงานขาย
(Sales Management Technique)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การสรรหาทีมงานขาย (Recruitment Team Sale)  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การคัดเลือกทีมงานขาย (Selection Team Sale)  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การใช้ RTMS ในการบริหารงานขาย
 (หลักสูตร RTMS)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การสอนงานทีมงานขาย   1 วัน (ดูหลักสูตร)
 ปั้นทีมเทเลเซลล์ด้วยบทบาทโค้ช (Build a team
 to increase sales-telesales By Coach)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การจูงใจทีมงานขาย (Motivation)  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 ศิลปะการ Role Play เพื่อพัฒนาทีมงาน
 (หลักสูตร Role Play)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การกำกับดูแลทีมงานแบบได้ใจ ได้คน ได้งาน
 (Supervise)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เตรียมตัวสู่การเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการขาย
 (Pre-Manager)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการเป็นหัวหน้าฝ่ายขาย  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 บริหารคน  บริหารทีม  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การบริหาร RCMS แบบ Competency
 (หลักสูตร RCMS On Competency)

 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การประเมินผลการขาย  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การประเมินผลทีมขายด้วยระบบ Competency
 (Evaluation on Competency Base)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การขจัดโรคขยาดลูกค้าและผู้มุ่งหวัง (อบรมสาเหตุที่นักขาย
 หมดไฟและแนวทางแก้ไขเพื่อความสำเร็จในงานขาย)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การสร้างสุดยอดนักขายทะลุเป้าหมายหลักล้าน  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การจัดการกองกำลังขายแบบครบเครื่อง ครบวงจร  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เพิ่มพลังการขายให้องค์กรด้วย การพัฒนาทักษะการขาย  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 ABC In My Life การพัฒนาพฤติกรรมเพื่อความสำเร็จ
 ในงานขายและบริหารงานขาย
 1 วัน (ดูหลักสูตร)

 

อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Leadership & Supervisor

 
กลุ่มหลักสูตร ผู้นำ Leader & Supervisory Skill (การเป็นหัวหน้างาน)
ชื่อหลักสูตร จำนวนวัน วิทยากร
 การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง สำหรับหัวหน้างาน
(Self-Leadership for Supervisor)
 1 วัน อ.วัฒนา วาทะพล
 ภาวะผู้นำ คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ
 (Pro-Leadership)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานเพื่อการพัฒนาองค์กร
 (Leadership For Supervisor)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 ผู้นำ Leadership (ก้าวสู่การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ)  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เสริมสร้างภาวะผู้นำ (Intelligence Leadership)  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่นในฐานะผู้นำ
 (Effective Communication for Leadership)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 จิตวิทยาการบริหารและและให้คำปรึกษา สำหรับหัวหน้างาน
 (Management Psychology & Counseling
  Techniques for Supervisor)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 Supervisor มืออาชีพ
 (Professional Supervisor)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 Supervisory Skill การเป็นหัวหน้างาน
 (หลักสูตร Supervisory Skill)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้ (อบรมกลยุทธ์บริหารคน บริหารงาน วิธี
 การใช้เครื่องมือช่วยในการบริหารที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้จัดการ)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 จิตวิทยาการบริหารและและให้คำปรึกษา สำหรับหัวหน้างาน
 (Management Psychology & Counseling
  Techniques for Supervisor)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยเครื่องมือนักคิด สำหรับผู้นำ
 (Problem Solving & Decision Making Tools for Leader)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving
 & Decision Making)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 ศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี
 (The Supervisory)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 ทักษะการเป็นหัวหน้างาน
 (Supervisory Skill)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 สุดยอดหัวหน้างาน Supervisor
 (หลักสูตร Supervisor)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 ภาวะผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 (Leadership for Change Management)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์
(Counseling For Team Success)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 กฏหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน
 (Labour Law)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)

 

อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Coaching skill

 
กลุ่มหลักสูตร Coaching skill (การสอนงาน)
อหลักสูตร จำนวนวัน วิทยากร
 หลักสูตร Life & Performance Coaching  1 วัน อ.วัฒนา วาทะพล
 ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน
(Coaching Skill)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 Performance Coaching for Manager and Supervisor  1 วัน (In-House)
 ปั้นทีมเทเลเซลล์ด้วยบทบาทโค้ช
 (Build a team to increase sales-telesales By Coach)
 1 วัน (In-House)
  ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ
 (Professional Presentation Skill 1 Day)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 กลยุทธ์การ Role Play เพื่อพัฒนาทีมงาน
 (หลักสูตร Role Play)
 1 วัน (In-House)
 เทคนิคการสอนและแนะนำ เพื่อพัฒนาคน
 ให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การสอนงานแบบ OJT (On The Job Training)
 (หลักสูตร On The Job Training)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การมอบหมายงาน
(หลักสูตร การมอบหมายงานl)

 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการสั่งงานและการมอบหมายงานให้ได้งาน
 (Directing Technique)
 1 วัน (ติดต่อสอบถาม)
 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
 (Strategic Controlling)
 1 วัน (ติดต่อสอบถาม)
 Mindset Change for the Better  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การสอนงาน (Coaching For Team Success)  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 Basic Coaching for your life  1 วัน (ติดต่อสอบถาม)
  เทคนิคการสอนงาน Coaching Skill
 (Coaching Skill)

 1 วัน (ดูหลักสูตร)

 

อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Personality (การพัฒนาบุคลิกภาพ)

 
กลุ่มหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality)
ชื่อหลักสูตร จำนวนวัน วิทยากร
การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)
1 วัน อ.วัฒนา วาทะพล
 การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย
 (Personality For Selling Team)
1 วัน (In-House)
พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ
(Personality and Communication for Service)
1 วัน (ดูหลักสูตร)
 พัฒนาบุคลิกภาพสู่งานบริการชั้น 1st class
 (Personality 1st Class)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 บุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ (Personality For Success)  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด
 (Personality Development for Speech)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 บุคลิกภาพผู้นำ  (Personality Leadership)  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 บุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร  (Personality Executive)  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 พูดได้ บรรยายเป็น  3 วัน (ดูหลักสูตร)
 การพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ  2 วัน (ดูหลักสูตร)
     

 

อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Teamwork

 
กลุ่มหลักสูตร Teamwork
อหลักสูตร จำนวนวัน วิทยากร
 Team Building
 (การสร้างทีมงาน)
 3 วัน อ.วัฒนา วาทะพล
 Teamwork
 (การทำงานเป็นทีม)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 Team Synergy ปลุกพลังทีมร่วมมือ
 (การสร้างทีมงานชั้นยอด สู่องค์กรชั้นเยี่ยม)
 2 วัน (ดูหลักสูตร)
 การสร้างทีมงานแบบทีมเวิร์ค
 (Teamwork For Team Success)
 2 วัน (ดูหลักสูตร)
  18 ทักษะนิสัยในทีมประสิทธิภาพ 1 วัน (ดูหลักสูตร)

 

อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Train The Trainer

 

 
กลุ่มหลักสูตร Train The Trainer (เทคนิคการเป็นวิทยากร)
ชื่อหลักสูตร จำนวนวัน วิทยากร
 พูดได้ บรรยายดี
 (Train the Trainer Program)
2 วัน อ.วัฒนา วาทะพล
เทคนิคการเป็นวิทยากรฝ่ายขาย
(Train The Trainer Sales Courses)
2 วัน (ดูหลักสูตร)
เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
(Train The Trainer Professional Development)
3 วัน (ดูหลักสูตร)

 พูดได้ บรรยายเป็น
 (Train the Trainer)

3 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิตการเป็นวิทยากร
 (Train The Trainer to Train)
5 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการเป็นพิธีกร
 (Master Of Ceremony)
2 วัน (ติดต่อสอบถาม)
 ศิลปะการบรรยายแบบมืออาชีพ
 (Speech for Train the Trainer)
3 วัน (ดูหลักสูตร)

 

อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร ศิลปะการพูดในที่ชุมชน (Public speaking)

 
กลุ่มหลักสูตร Public speaking (กลุ่มหลักสูตรการพูด)
อหลักสูตร จำนวนวัน วิทยากร
 ศิลปะการพูดในที่ชุมชน
 (Public speaking)
 5 วัน อ.วัฒนา วาทะพล
 การพูดต่อที่ชุมชน
 (The Art of Public Speaking)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการพูดในที่ชุมชน
 (Public Speaking Technique)
 2 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการสอนต่อที่ชุมชนแบบมืออาชีพ
 (Public coaching For Presentation skill)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการเป็นพิธีกร
 (Master Of Ceremony)
 2 วัน (ดูหลักสูตร)
 การพูดและการเป็นพิธีกร MC
 (MC Speaking Technique)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าว  2 วัน (ดูหลักสูตร)
 การขจัดอาการประหม่าในการพูด
 (หลักสูตร Speaking)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การพูดบทจริงจังและจริงใจ
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การพูดประทับใจ  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การพูดจูงใจ
 (Motivate Speaking)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
การพูดจูงใจในการขาย
(Motivate Speaking For Selling)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 พูดได้ บรรยายเป็น
 (Train the Trainer to Train)
 3 วัน (ดูหลักสูตร)
 การสร้างโครงเรื่อง
(Content for Speech Plotting)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การพูดสุนทรพจน์
(Impromptu speech)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การใช้น้ำเสียง สายตาและท่าทางในการพูด  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การพูดเพื่อสร้างบรรยากาศ (บูกเล่น ลูกฮาในการพูด)  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 ไหวพริบปฏิภาณในการพูด  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การพูดแบบไม่เตรียมตัว  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การพูดในโอกาสต่าง ๆ  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การใช้สื่อประกอบการพูด
 (Audiovisual for Presentation)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)

 

อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Think

 
กลุ่มหลักสูตร Positive Thinking (คิดเชิงบวกสู่ความสำเร็จ)
ชื่อหลักสูตร จำนวนวัน วิทยากร
 พลิกชีวิตคิดเชิงบวก
 (Positive Thinking Powerful Results)
 1 วัน อ.วัฒนา วาทะพล
 คิดเชิงบวกสู่ความสำเร็จ
 (Positive Thinking)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
(Creative Thinking)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เสริมสร้างความคิดเชิงสร้างสรรค์
 (Sparking Your Creative Thinking)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 Mindset Change to Success
 1 วัน (ดูหลักสูตร)

 

อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Inspiration (การสร้างแรงบันดาลใจ)

 
กลุ่มหลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Building)
อหลักสูตร จำนวนวัน วิทยากร
 การสร้างพลังใจในการขาย
 (Selling for Inspiration Building)
 1 วัน อ.วัฒนา วาทะพล
 การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Building)  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 ก้าวแกร่งแห่งนักขาย
 1 วัน (In-House)
 พลังใจทะลุขีดจำกัดในการขาย
 1 วัน (ติดต่อสอบถาม)
ปลุกพลังใจ เปลี่ยนพลังความคิด พิชิตความสำเร็จ
(Mindset Change to Success)
1 วัน (ติดต่อสอบถาม)

 

อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร HR / HRM / HRD / Training

 
กลุ่มหลักสูตร Human Resourse (การบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
ชื่อหลักสูตร จำนวนวัน วิทยากร
 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ
 (HR Professional)
 1 วัน อ.วัฒนา วาทะพล
 การเป็นเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
 (HR Officer)
 2 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
 (Personnel Officer)
 2 วัน (ดูหลักสูตร)
 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ
 (Professional Interview Technique)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 แนวทางการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์
 เพื่อวิเคราะห์และวางแผน
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 ปัญหาและข้อผิดพลาดทางกฎหมายในงาน HR  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 กฏหมายแรงงานสำหรับเจ้าหน้าที่บุคคล
 (Labour Law For HR Officer)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การบริหารค่าจ้างและแรงงาน  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 Proactive Training Officer เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเชิงรุก  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 HRD for New HRD Staff
 (เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ HRD
)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัยากรมนุษย์
 (HRD Officer)
)
 2 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 (หลักสูตร TO : Training Officer)
 3 วัน (ดูหลักสูตร)
  การเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเชิงรุก
 (Training Officer)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร
 (Training Management)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร HRD Strategy
 (หลักสูตร HRD Strategy)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 ความปลอดภัยในการทำงาน  1 วัน (In-House)
 การประเมินผลงานประจำปี  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การบริหารด้วย Competency Base Management  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 กฏหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน
 (Labour law for Supervisor)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การจัดทำ Job Description  1 วัน (ดูหลักสูตร)

 

อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Marketing & Branding

 
กลุ่มหลักสูตร Marketing & Branding (การตลาดและแบนรด์)
อหลักสูตร จำนวนวัน วิทยากร
 การสร้างแบรนด์
 (Brand Building)
 1 วัน อ.วัฒนา วาทะพล
 Brand เพื่อการครองใจลูกค้า
 (Branding)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
การพัฒนาบุคลิกภาพ Brand เชิงปฏิบัติ
สู่บุคลิกภาพพนักงาน
1 วัน (In-House)
 การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า
1 วัน (ติดต่อสอบถาม)
 กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า 1 วัน (ติดต่อสอบถาม)

 

อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Management OD

 
กลุ่มหลักสูตร Management & Organization Development (การบริหารการพัฒนาองค์กร)
ชื่อหลักสูตร จำนวนวัน วิทยากร
 การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล
 (Conflict Management)
 1 วัน อ.วัฒนา วาทะพล
 การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
 (Pro-Conflict Management)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
 (Negotiation Skill)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 จิตวิทยาการบริหารและและให้คำปรึกษา
 สำหรับหัวหน้างาน (Management Psychology
           & Counseling Techniques for Supervisor
)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การบริหารการเปลี่ยนแปลง-เชิงยุทธศาสตร์
 (Strategic Change Management)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การจัดทำดัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลและใช้ได้จริง  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การบริหารคนรุ่นใหม่และคนเก่งในองค์กร
 อย่างมีประสิทธิภาพ
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 กลยุทธ์การจัดการคนในองค์กรสมัยใหม่   1 วัน (ดูหลักสูตร)
 Self Development
 (กลยุทธ์การพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน)
 1 วัน (In-House)
 การเขียนแผนและบริหารโครงการ
 (Project Management)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การจัดทำตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  1 วัน (ดูหลักสูตร)

 

อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Soft Skill

 
กลุ่มหลักสูตร Soft Skill
อหลักสูตร จำนวนวัน วิทยากร
 การบริหารเวลา Time Management
 (Time Management)
 1 วัน อ.วัฒนา วาทะพล
 KM การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
 (Knowledge Management Operation)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การบริหารจัดการความรู้
 (Knowledge Management)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การวางแผนงานและบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 ในการปฏิิบัติงาน
 1 วัน (ดูหลักสูตร)

มายด์เซ็ท (Mindset)

 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององค์กร  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 7Q การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการสื่อสารและประสานงานให้ได้ผล
 (How to communication and coordination
 to effective work)

 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 พัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการ ให้เป็นดาวเด่นของ
 องค์กร (Talent Skill Development for Staff)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 ทักษะการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 (Effective Communication Skills in the
  Workplace)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การวิเคราหะแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 (Problem Solving & Decision Making)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล
 (Meeting & Communication)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 Project Writing การเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 โทรศัพท์อย่างไรให้ได้ใจและได้งาน  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
 (Presentation Skill)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 Project Management การบริหารโครงการ
 (Project Management)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)

 

อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Management

 
กลุ่มหลักสูตร การบริหาร Management
ชื่อหลักสูตร จำนวนวัน วิทยากร
 นักบริหารทีมงาน
 (The Executive)
 3 วัน อ.วัฒนา วาทะพล
 การบริหาร บริหารอย่างไรให้โดนใจคน
 (Management)
 1 วัน (ติดต่อสอบถาม)
 การวางแผนและเทคริคการจัดทำแผนงาน
 (Planning)
 1 วัน (ติดต่อสอบถาม)
 การจัดองค์กรให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมืออาชีพ
 (Organization)
 1 วัน (ติดต่อสอบถาม)
 การสั่งการและมอบหมายงานให้ได้งานและได้คน
 (Directing)
 1 วัน (ติดต่อสอบถาม)
 การควบคุม หัวใจทองของการบริหารจัดการ
 (Controlling)
 1 วัน (ติดต่อสอบถาม)
 การประเมินผลงานประจำปีอย่างมืออาชีพ
 (Evaluation Techniques)
 1 วัน (ติดต่อสอบถาม)
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยเครื่องมือนักคิด
 สำหรับผู้นำ (Problem Solving & Decision
 Making Tools for Leader)
 1 วัน (ติดต่อสอบถาม)

 

อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร การบริหารจัดการเชิงพุทธ (Buddhist Management)

 
กลุ่มหลักสูตร Buddhist Management (กลุ่มหลักสูตร การบริหารจัดการเชิงพุทธ)
อหลักสูตร จำนวนวัน วิทยากร
พุทธวิธีบริหาร
(Buddhist Strategic Management)
 1 วัน อ.วัฒนา วาทะพล
 การบริหารจัดการเชิงพุทธ
(Buddhist Management)
 1 วัน (ติดต่อสอบถาม)
วิทยาศาสตร์การจัดการเชิงพุทธ
(Buddhist science Management)
 1 วัน (ติดต่อสอบถาม)
 EQ การทำงานอย่างมีความสุข  1 วัน (ติดต่อสอบถาม)
พลังจิตใต้สำนึกเชิงบวก ก้าวสู่ความสำเร็จจากภายใน
(Power Positive of Mind
)
 1 วัน (ติดต่อสอบถาม)
ปลุกยักษ์ในจิต ก้าวกระโดดทางสมาธิ สู่มิติใหม่ของ
พลังชีวิตและแรงบันดาลใจ
(SPIRITUAL JUMPING FOR INSPIRATION
)
 1 วัน (ติดต่อสอบถาม)
 การวินิจฉัยสั่งการเชิงพุทธ
 (Buddhist Decision Making)
 1 วัน (ติดต่อสอบถาม)
 อบรมสมาธิ
 (Concentration Course)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 อบรมกรรมฐาน
(Meditation)

 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 อบรมวิปัสสนากรรมฐาน
 (Vipassana Meditation)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 กรรมฐาน 40
(Meditation 40)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
จักระ 7 เพื่อสมาธิและสุขภาพ
(Chakra Basic Program)
 1 วัน (ติดต่อสอบถาม)

 

 

 

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584