หลักสูตรฝึกอบรมงานบุคคล

หลักสูตรฝึกอบรมงานบุคคล

หลักสูตรฝึกอบรมงานบุคคล ภายในเว็บไซต์ที่ท่านสามารถค้นหาได้จากชื่อหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ซึ่งเรียงตามพยัญชนะจาก A-Z และ ก-ฮ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  HRD/HR/HRM/Training

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ :

 • HR for New HR Officer
 • HRD for New HRD Officer
 • กฎหมายแรงงานสำหรับเจ้าหน้าที่บุคคล
 • กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร HRD Strategy
 • การจัดทำ Job Description
 • การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP
 • การบริหารค่าจ้างและแรงงาน
 • การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร (Training Management)
 • การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ
 • การเป็นเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
 • การเป็นเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ Human Resource Management Officer
 • การเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเชิงรุก TO (Training Officer)
 • เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ Personnel Officer
 • เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Training Officer
 • เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • เทคนิคการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • แนวทางการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อวิเคราะห์และวางแผน
 • ปัญหาและข้อผิดพลาดทางกฎหมายในงาน HR

อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร HR / HRM / HRD / Training

 
กลุ่มหลักสูตร Human Resourse (การบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
ชื่อหลักสูตร จำนวนวัน วิทยากร
 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ
 (HR Professional)
 1 วัน อ.วัฒนา วาทะพล
 การเป็นเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
 (HR Officer)
 2 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
 (Personnel Officer)
 2 วัน (ดูหลักสูตร)
 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ
 (Professional Interview Technique)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 แนวทางการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์
 เพื่อวิเคราะห์และวางแผน
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 ปัญหาและข้อผิดพลาดทางกฎหมายในงาน HR  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 กฎหมายแรงงานสำหรับเจ้าหน้าที่บุคคล
 (Labour Law For HR Officer)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การบริหารค่าจ้างและแรงงาน  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 Proactive Training Officer เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเชิงรุก  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 HRD for New HRD Staff
 (เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ HRD
)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัยากรมนุษย์
 (HRD Officer)
)
 2 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 (หลักสูตร TO : Training Officer)
 3 วัน (ดูหลักสูตร)
  การเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเชิงรุก
 (Training Officer)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร
 (Training Management)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร HRD Strategy
 (หลักสูตร HRD Strategy)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 ความปลอดภัยในการทำงาน  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การประเมินผลงานประจำปี  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การบริหารด้วย Competency Base Management  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน
 (Labour law for Supervisor)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การจัดทำ Job Description  1 วัน (ดูหลักสูตร)

 

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584