สมถะกรรมฐาน

สมถกรรมฐาน (Meditation)

คำอธิบายหลักสูตร

สมถะกรรมฐาน เป็นการอบรมสมาธิเพื่อนำไปใช้ในชีวิตการทำงานใน OFFICE ทั้งในบริษัท หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป โดยอาจารย์วิทยากรที่ชำนาญในกรรมฐาน 40 ซึ่งจะทำให้ท่านเข้าใจในสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน การใช้สมาธิเพื่อก่อให้พลังความคิด พลังกาย พลังใจ ช่วยให้ท่านฝึกจิตให้สงบและมีความสุขในชีวิตการทำงาน ดั่งคำกล่าวว่า จิตที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้ อันจะส่งผลดีกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตด้วยพลังที่แฝงอยู่ภายในจิตและพลังของใจ ที่อยู่ในจิตใต้สำนึกด้วยวิธีการที่ง่าย ๆ

 

จิตที่คุ้มครองแล้ว นำสุขมาให้

จิตฺตํ คุตฺตํ สุขาวหํ (พุทธสุภาษิต)

Course

อบรมสมถกรรมฐาน (Meditation)

Meditation

สมถะกรรมฐาน เป็นการฝึกสมาธิโดยหลักของสมถะกรรมฐาน ซึ่งโดยทั่วไปส่วนคนจะทราบเพียงว่ากรรมฐานมี 1-2 อย่าง แต่ไม่ทราบว่ากรรมฐานมี 40 แบบ ที่สามารถพบได้ในชีวิตประวันไม่ว่าท่านจะทำงานใน OFFICE ทั้งในบริษัท หน่วยงานราชการหรือพ่อค้า นักธุรกิจและประชาชนทั่วไป ท่านจะทราบเทคนิคในการใช้กรรมฐานเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาความเครียด ความกดดัน นอนไม่หลับ ความไม่สบายใจ ไม่มีความสุขในชีวิต จิตไม่มีความสงบ ช่วยเพิ่มพลังชีวิตให้ท่านสามารถมีความสุขได้จากภายในใจของตัวท่านเอง

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงาน OFFICE, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, หัวหน้างาน, ผู้บัคับบัญชา, นักธุรกิจ, เจ้าของกิจการ

 

Course Outline

  หัวข้อการฝึกอบรม

  การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

 • ความหมายของกรรมฐาน
 • นิยามของสมาธิและกรรมฐาน
 • ข้อแตกต่างของสมถะและวิปัสสนา
 • กรรมฐาน 40
 • พลังชีวิตและพลังความคิด
 • การสร้างสุขในการทำงานและในชีวิต
 • การเรียนรู้พลังจิตใต้สำนึก
 • การคิดเชิงบวก
 • พื้นฐานของสมาธิแบบ 3 ฐาน
 • ลำดับของฌาณและการทรงฌาณ
 • ศีล สมาธิ ปัญญา
 • ไตรลักษณ์และพระโสดาบัน

 

 

 

 

 • ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ

 

 

 

 

  25 -50 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ The Power of Mind, Concentration, Meditation, Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

 

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Learn more About :

พุทธสุภาษิต

ผู้มีศีลมีปัญญา ย่อมไม่เศร้าหมอง

เย จ สีเลน สมฺปนฺนา    ปญฺญายูปสเม รตา
อารกา วิรตา ธีรา    น โหนฺติ ปรปตฺติยา.
ผู้มีปัญญาเหล่าใด ประกอบด้วยศีล ยินดีในความสงบด้วยปัญญา ผู้มีปัญญาเหล่านั้น เว้นไกลจากความชั่วแล้ว ไม่ต้องเชื่อผู้อื่น.
(โพธิสตฺต) จาก ขุ.ชา.จตุกฺก 27/143.

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584