trova posizione dati cellulare iphone 7 localizzare un numero di cellulare da pc come spiare messenger android attivare la rete dati cellulare iphone 6s Plus programma come leggere conversazioni cancellate su whatsapp miglior software come faccio controllare seriale iphone 6 copiare rubrica da iphone 4 a iphone 6s controllare come recuperare sms cancellati iphone 7 Plus gratis leggere messaggi whatsapp iphone da pc softer spia per iphone 6s copiare rubrica da iphone a samsung galaxy note programma x spiare whatsapp gratis come rintracciare un cellulare smarrito come spiare un cellulare free app iphone microfono spia come cosa guardare in un iphone 7 usato rete tasto sleep iphone bloccato come bloccare iphone rubato tramite imei programmi spia pc italiano come rintracciare un cellulare con gmail e possibile rintracciare un cellulare spento sistema per localizzare un cellulare cellular line custodia impermeabile iphone 8 сороковка 74 ру знакомство в озерске software spia iphone 5

อบรมกรรมฐาน 40

อบรมกรรมฐาน 40 (Meditation 40)

คำอธิบายหลักสูตร

กรรมฐาน 40 เป็นการอบรมสมาธิเพื่อนำไปใช้ในชีวิตการทำงานใน OFFICE ทั้งในบริษัท หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป โดยอาจารย์วิทยากรที่ชำนาญในกรรมฐาน 40 ซึ่งจะทำให้ท่านเข้าใจในสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน การใช้สมาธิเพื่อก่อให้พลังความคิด พลังกาย พลังใจ ช่วยให้ท่านฝึกจิตให้สงบและมีความสุขในชีวิตการทำงาน ดั่งคำกล่าวว่า จิตที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้ อันจะส่งผลดีกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตด้วยพลังที่แฝงอยู่ภายในจิตและพลังของใจ ที่อยู่ในจิตใต้สำนึกด้วยวิธีการที่ง่าย ๆ

 

จิตที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้

จิตตัง ทันตัง สุขาวหัง (พุทธสุภาษิต)

Course

หลักสูตรกรรมฐาน 40 (Meditation 40)

Meditation

กรรมฐาน เป็นการฝึกสมาธิโดยหลักของสมถะกรรมฐาน ซึ่งโดยทั่วไปส่วนคนจะทราบเพียงว่ากรรมฐานมี 1-2 อย่าง แต่ไม่ทราบว่ากรรมฐานมี 40 แบบ ที่สามารถพบได้ในชีวิตประวันไม่ว่าท่านจะทำงานใน OFFICE ทั้งในบริษัท หน่วยงานราชการหรือพ่อค้า นักธุรกิจและประชาชนทั่วไป ท่านจะทราบเทคนิคในการใช้กรรมฐานเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาความเครียด ความกดดัน นอนไม่หลับ ความไม่สบายใจ ไม่มีความสุขในชีวิต จิตไม่มีความสงบ ช่วยเพิ่มพลังชีวิตให้ท่านสามารถมีความสุขได้จากภายในใจของตัวท่านเอง

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงาน OFFICE, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, หัวหน้างาน, ผู้บังคับบัญชา, นักธุรกิจ, เจ้าของกิจการ

 

Course Outline

  หัวข้อการฝึกอบรม

  การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

 • ความหมายของกรรมฐาน
 • นิยามของสมาธิและกรรมฐาน
 • ข้อแตกต่างของสมถะและวิปัสสนา
 • กรรมฐาน 40
 • พลังชีวิตและพลังความคิด
 • การสร้างสุขในการทำงานและในชีวิต
 • การเรียนรู้พลังจิตใต้สำนึก
 • การคิดเชิงบวก
 • พื้นฐานของสมาธิแบบ 3 ฐาน
 • ลำดับของฌาณและการทรงฌาณ
 • ศีล สมาธิ ปัญญา
 • ไตรลักษณ์และพระโสดาบัน

 

 

 

 

 • ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ

 

 

 

 

  25 -50 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ The Power of Mind, Concentration, Meditation, Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

 

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Learn more About :

ฌาน

ฌาน [N.] meditative absorption คือ ภาวะที่จิตสงบแน่วแน่เนื่องมาจากการเพ่งอารมณ์, การเพ่งอารมณ์จนจิตแน่วแน่เป็นสมาธิ

สมาธิ เป็นภาวะจิตสงบ (concentration) สมาธิที่จิตเป็นหนึ่งจนภาวะที่จิตสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์อย่างเดียว เรียกว่า ฌาน

ความหมายของฌาน

ฌาน หมายถึง การเพ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเดียว ฌานไม่ใช่เรื่องยากเป็นของที่ปฏิบัติง่าย หากปฏิบัติกับอาจารย์วัฒนา วาทะพล ที่ปฏิบัติถึงระดับฌาน 4 จะสามารถทำให้ท่านเข้าใจถึงฌานในแต่ละระดับ เพราะ ฌาน แปลว่า ชิน คือ ชินอยู่ในอารมณืที่เป็นหนึ่งเดียวจนจิตสงบเป็นสุข และสามารถนำผลของจิตที่เป็นสุขจากสมาธิ ไปสร้างพลังความคิดบวก และพลังชีวิตจากธรรมชาติ

ระดับของฌาน

ฌาน มี 4 ระดับ ตั้งแต่ ฌาน 1-4 คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ติตยฌาน จตุฌาน

 

พุทธสุภาษิต

จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ.
การฝึกจิตเป็นความดี.
(จาก) ขุ. ธ. 25/19.

ผู้มีปัญญาเจริญสมถะและวิปัสสนาแล้ว ย่อมบรรลุพระนิพพาน
(โพธิสัตว์) จาก อาทิตตชาดก 27/242

สมถะและวิปัสสนานี้เธอเจริญให้ยิ่งขึ้นไปแล้ว จักเป็นไปเพื่อแทงตลอดธาตุหลายประการ
(พุทธ) จาก มหาวัจฉโคตตสูตร 13/219

ทูรงฺคมํ เอกจรํ            อสรีรํ คุหาสยํ
เย จิตฺตํ สญฺญเมสฺสนฺติ  โมกฺขนฺติ มารพนฺธนา.
ผู้ใดจักสำรวมจิตที่ไปไกล เที่ยวไปดวงเดียว ไม่มีรูปร่าง  มีถ้ำ (คือกาย) เป็นที่อาศัย, ผู้นั้นจักพ้นจากเครื่องผู้ของมารได้.

ความรู้ย่อมไม่มีแก่ผู้มีจิตไม่ตั้งมั่น
(เทวดา)จาก มนกามสูตร 15/6