trova posizione spiare iphone come fare costo come faccio a sapere se ho un iphone 6 o 5s metodo per spiare whatsapp mappa ripetitori telefonia mobile sardegna impostazione dati cellulare wind iphone 7 copiare rubrica da sim ad iphone 7 come controllare whatsapp di qualcun altro come recuperare i messaggi cancellati da iphone 6 Plus come trovare password wifi su ipad copiare localizzare un come localizzare un cellulare gratuitamente iphone 8 Plus controllo traffico dati software free per spiare cellulare cellulare simile ad iphone 5 localizzare telefono programma per spiare iphone spiare un iphone 6s Plus gratis ritrovare cellulare smarrito samsung iphone spia spiare un cellulare tramite computer spiare messaggi telefono spia con android software attivare spiare programma iphone 5 miglior cellulare applicazione application free keylogger for windows phone

Calendar

Calendar

LINE QR CODE

Customer FIT Pro

    ลูกต้าที่ใช้บริการของเรา

About FIT Pro

FIT Pro Institute conducted on management training seminars to organizations in both the public and private sector in the form of In-House Training and Seminar conducted by professionals with more than 18 years with the course. A full selection of over 100 courses, including courses on the Service (Service Mind) courses in sales, Sales Management, Sales closing (Power Closing Course). Personality development courses, Art of public speaking techniques course, A lecturer (Train The Trainer) course can be sold as is.

      There are also courses for the development of the organization and the company. Including as a consultant in organizational development (Consulting) The system. Curriculum design (Design) Development Competency Development KPIs.

Statistics Counter

Visitors
60430
Articles
95
Web Links
9
Articles View Hits
498284

Who's Online

We have 5 guests and no members online

อบรมวิทยากร

หลักสูตรเทคนิคการป็นวิทยากร (Train The Trainer to Train)

คำอธิบายหลักสูตร

คอร์สอบรมการเป็นวิทยากร เป็นการพัฒนาบุคลากรในส่วนของทักษะการเป็นวิทยากร เพื่อช่วยให้สามารถถ่ายทอดข้อมูล บรรยายเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ ประสบการณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานหรือบุคลากรขององค์กร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานต้องมีการสร้างวิทยากรภายในองค์กร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้บุคลากรของหน่วยงานนั้น ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

ดูประวัติการบรรยายและการพูด Talk Show (คลฺิ๊ก)

 

 

 

Course

หลักสูตรเทคนิคการป็นวิทยากร (Train the Trainer to Train)

Train The Trainer to Train

เทคนิคการเป็นวิทยากร เป็นหลักสูตรที่สำคัญ เนื่องด้วยธุรกิจในโลกปัจจุบันนี้ การฝึกอบรมเป็นวิธีในการพัฒนาบุคลากรที่ดีที่สุด แต่ปัญหาประการหนึ่งสำหรับผู้ที่เป็นวิทยากรภายในหน่วยงานซึ่งเป็นผู้เชี่ยว ชาญหรือมีประสบการณ์ในสายงานการปฏิบัติงาน คือ การขาดความรู้และความชำนาญด้านเทคนิควิธีการถ่ายทอดลักษณะการเรียนรู้ของผู้ เข้าอบรม การเตรียมแผนการสอนต่าง ๆ ที่สอดคล้องเหมาะสม จึงควรมีการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรเพื่อให้การฝึกอบรมในหลักสูตรหรือหัว ข้อการบรรยายนั้น ๆ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น การฝึกอบรมวิทยากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติที่ดี ในการบรรยายและสื่อสารให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจจะต้องมีการวางแผนและการ เตรียมการที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ จึงจะทำให้การฝึกอบรมบรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดีและส่งผลดีต่อการพัฒนา "คน" ในองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานฝ่ายฝึกอบรม, เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD), ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, วิทยากร, วิทยากรฝ่ายขาย, ผู้ที่ได้รับหน้าที่ในการบรรยายหรือพรีเซ็นต์งาน, หัวหน้างาน, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าของกิจการ

 

Course Outline

  หัวข้อการฝึกอบรม

  การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

  วันที่ 1 : Day 1

 • ศิลปะการพูดสำหรับการเป็นวิทยากร
 • เทคนิคขจัดความตื่นเต้นในการบรรยาย
 • แนวคิดและหลักการเป็นวิทยากร
 • คุณสมบัติของวิทยากรมืออาชีพ
 • ทำไมองค์กรต้องมีวิทยากรภายในองค์กร
  • หลักการเป็นวิทยากรในหน่วยงานขององค์กร
  • ความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ของคนในองค์กร
 • ลักษณะของวิทยากรที่มีประสิทธิภาพ
 • ศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน
 • การสร้างความเชื่อมั่นในการพูด         
 • ฝึกปฏิบัติ การพูด 1
 • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของวิทยากร
 • เป้าหมายของการฝึกอบรมสำหรับวิทยากร
 • บุคลิกภาพของวิทยากรมืออาชีพ
 • การสร้างโครงเรื่องและการเรียบเรียง
 • การพูดบนเวที (การเดิน / การปรากฏตัว / การยืน)
 • การวางแผนการบรรยาย
  • การวางแผนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การเขียนแผนการสอนสำหรับวิทยากร
  • การดำเนินการฝึกอบรม
  • การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม
 • หลักการถ่ายทอดสำหรับวิทยากร
  • เทคนิคการเปิดการบรรยาย
  • เทคนิคการบรรยายเนื้อหาหลัก
 • การสร้างความมั่นใจในการเป็นวิทยากร
 • เทคนิคการพูดสำหรับวิทยากร
 • ฝึกปฏิบัติ การพูดการบรรยาย 2

   วันที่ 2 : Day 2

 • การพัฒนาตนเองสู่วิทยากรมืออาชีพ
 • การกำหนดหัวข้อวิชา
 • วัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา
 • เทคนิคการใช้สื่อสำหรับวิทยากร
  • เทคนิคการใช้สื่อประกอบการสอนให้น่าสนใจ
  • ทำไมต้องใช้สื่อประกอบการสอน
  • ประเภทและชนิดของสื่อที่จำเป็นสำหรับวิทยากร
  • ข้อดี – ข้อเสีย ของสื่อแต่ละประเภท
  • การสร้างสื่อประกอบการสอน
 • หลักการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนผู้ใหญ่
 • เทคนิคการเป็นวิทยากรที่สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้ฟัง
 • ฝึกปฏิบัติ การบรรยาย 3
 • การวางแผนระยะเวลาการสอน
  • ประเด็นสำคัญที่นำมากำหนดเป็นหัวข้อบรรยาย
  • เทคนิคในการบรรยายเนื้อหาหลัก
  • การบรรยายประเด็นสำคัญ
 • ทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นวิทยากร
  • ทักษะการพูดและการสื่อสารไปยังผู้เข้ารับการอบรม
  • ทักษะการจูงใจผู้ฟัง
  • การวิเคราะห์ผู้ฟัง
  • ทักษะการใช้น้ำเสียง / คำพูด / สายตาและท่าทาง
  • การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • เทคนิคในการรับมือกับคำถามจาก ผู้เข้าอบรม/ผู้ฟัง
 • แนวการสอนและการบรรยาย
  • การจูงใจในการบรรยายและฝึกอบรม
  • การบรรยายสรุป
 • จรรยาบรรณในอาชีพวิทยากร
 • ฝึกปฏิบัติ การบรรยาย 4 

 

 

 

 

 

 


- ภาคทฤษฎี

- ภาคปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่เกิน 30 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. หลักสูตรการอบรม 2 วัน

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

รูปแบบการอบรมสัมมนา

   1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Technique) 30 %

   2. ฝึกปฏิบัติการพูด-การบรรยาย-การเป็นวิทยากรรายบุคคล (Workshop) 60%

   3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน 10 %

วันที่อบรม/เวลาอบรม

เดือนมีนาคม : วันจันทร์-อังคารที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ. 2566

เวลาการอบรม

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรมสัมมนา

Hotel Near BTS & MRT in Bangkok Area

อัตราค่าสัมมนา

ค่าอบรมปกติ : 8,500 บาท
รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

อัตราค่าสัมมนา

          จำนวน                    ค่าสัมมนา         
          1 ท่าน            8,500

*ส่วนลดพิเศษ Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียง 8,200 บาท
*ลงทะเบียน 2 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 8,300 บาท
  (Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียงท่านละ 8,000 บาท)
*ลงทะเบียน 3 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 8,200 บาท
   (Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียงท่านละ 7,900 บาท)
*ลงทะเบียน 4 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 7,800 บาท
  (Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียงท่านละ 7,500 บาท)
*ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เหลือท่านละ 7,500 บาท 
  (Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียงท่านละ 7,200 บาท)
**โปรโมชั่น Early Bird นี้ หมดเขตการใช้สิทธิ์ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

การชำระเงิน

1. เมื่่อแสดงความประสงค์สมัครเข้าร่วมอบรมและได้รับการยืนยันการรับสมัครทาง E-Mail แล้ว กรุณาโอนชำระค่าลงทะเบียนอบรมภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันทาง E-Mail
2. การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมต้องชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเข้ารับการอบรม 7 วัน

รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

วิธีการชำระเงิน/การโอนเงิน/การสั่งจ่าย

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา เดอะมอลล์บางกะปิ ประเภทออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 449-1-80193-3 และ/หรือ ออกเช็คสั่งจ่ายในนาม "สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร" เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 104796511-6

หมายเหตุ : กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อประกอบเอกสารการอบรม

Scan QR Code ด้านล่างนี้ เพื่อสมัครลงทะเบียนอบรมผ่านระบบ Online

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

เกียรติประวัติ :

- ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ปีพุทธศักราช 2535

- ชนะเลิศรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ปีพุทธศักราช 2537

- ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที ปีพุทธศักราช 2534

- TALK SHOW ก้าวแกร่งแห่งนักขาย ปีพุทธศักราช 2543

- รางวัลนักเขียนโครงการสะพานสายรุ้ง ปีพุทธศักราช 2545

- เจ้าของหนังสือ Pocket Book ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ 

TALK SHOW อ.วัฒนา วาทะพล 

การพูด การบรรยาย ตัวอย่างการพูดบนเวทีขนาดใหญ่ของอาจารย์วัฒนา วาทะพล การพูด Talk Show และการ Motivate ในฐานะวิทยากรมืออาชีพ 


ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Facebook สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร : https://web.facebook.com/AdminFitPro

 

Learn More About :

 • ศิลปการพูดสำหรับวิทยากรมืออาชีพ  (The art of speech for Professional Trainer)
 • แนวคิดและหลักการเป็นวิทยากร  (Foundation and  Principle of the Trainer)
 • เทคนิคขจัดความตื่นเต้นในการบรรยาย (Aroused Control Technique)
 • การสร้างความมั่นใจในการเป็นวิทยากร (Self Confidence of the Trainer)
 • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของวิทยากร (Roles and Responsible of the Trainer
 • คุณสมบัติของวิทยากรมืออาชีพ (Qualification of Professional Trainer)
 • เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ  (Professional Trainer Technique)
 • บุคลิกภาพของวิทยากรมืออาชีพ (The Character of  Professional Trainer)
 • การพัฒนาตนเองสู่วิทยากรมืออาชีพ (Self Development to Professional Trainer)
 • บันได 7 ขั้นสู่วิทยากรมืออาชีพ (7 Step for Professional Trainer)
 • ภาษากายสำหรับวิทยากร (Body Language for the Trainer)
 • การใช้เสียงสำหรับวิทยากร (Voice for the Trainer)
 • จรรยาบรรณของวิทยากร (Ethics of the Trainer)
 • บันได 7 ขั้นสู่วิทยากรมืออาชีพ (7 Step for Professional Trainer)
 • เทคนิคการวิเคราะห์ผู้ฟัง (Learner Analysis)
 • การวางแผนการสอน (Lesion Plan)
 • การวางแผนการบรรยาย (Speech Planning)
 • เทคนิคการนั่งบรรยาย (Train by Sitting)
 • เทคนิคการยืนบรรยาย (Train by Standing)
 • กระบวนการบรรยายด้วยหลักการ Start – Still – Stop (Start – Still – Stop Process)
 • การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการบรรยายและเทคนิคการจัดการกับผู้อบรมที่มีปัญหา ( How to Solve Obstacle Problem)
 • เทคนิคการใช้กิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศของการบรรยาย (Train by Activities)
 • การบรรยายสรุป (Speech for Conclusion)
 • การจัดทำหลักสูตรและเอกสารนำเสนอ (Course Outline and Presentation Preparation)
 • เทคนิคการตั้งชื่อหลักสูตรให้น่าสนใจ (Interesting Course Title)
 • เทคนิคการเขียนหลักการและเหตุผล (Cause and Principle of  Training Course)
 • เทคนิคการกำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Course Objective Setting)
 • เทคนิคการกำหนดเนื้อหา (Course Outline Setting)
 • เทคนิคการจัดทำกำหนดการฝึกอบรม (Course Schedule Setting)
 • เทคนิคการจัดทำ Presentation (How to Make the Great Presentation)
 • เทคนิคการจัดทำแบบทดสอบ (How to make Test)
 • การใช้สื่อประกอบในการในการบรรยาย (Power Point)
 • การจัดทำสื่อประกอบการบรรยาย (How to make Power Point)

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584