หาหลักสูตรฝึกอบรม

หาหลักสูตรฝึกอบรม และวิทยากรฝึกอบรมที่มากด้วยความสามารถ วิทยากรอบรมประจำหลักสูตรกว่า 100 หลักสูตร ด้วยประสบการณ์การบรรยายมากว่า 15 ปี สามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ถ่ายทอดเทคนิคประสบการณ์และองค์ความรู้ที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในงานของท่าน

วิทยากรฝึกอบรม

หาหลักสูตรฝึกอบรม โดยวิทยากรฝึกอบรมมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ตรงทั้งสายงานบริการ การขาย การบริหารการขาย การผลิต วิทยากรอบรมที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถ ลูกเล่นลูกฮา ที่ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความประทับใจ ในการอบรมเชิงปฏิบัติในงานหลักสูตรมากมาย เช่น การบริการด้วยหัวใจ, การบริหาร, การบริหารการขาย, การพัฒนาบุคลิกภาพ, เทคนิคการเป็นวิทยากร, การพูดในที่ชุมชน, ที่ปรึกษาด้านระบบ Competency, KPI, วิทยากรฝึกอบรม เทคนิคการขาย การขจัดข้อโต้แย้ง การปิดการขาย ฯลฯ.

อดีต

- ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที ประจำปีพุทธศักราช 2534

- ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ประจำปีพุทธศักราช 2537

- ชนะเลิศรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2538

- Training Manager ห้างสรรพสินค้า Nicewell Department Store and  Plaza จำกัด ปีพุทธศักราช 2538-2539

- Training Manager บริษัท Post Express จำกัด ปีพุทธศักราช 2547-2548

- HR & Training Manager บริษัท Leowood Intertrade Co., Ltd. ปีพุทธศักราช 2548-2549

- HRD Manager บริษัท Wattana Phanit Printing and Publishing จำกัด ปีพุทธศักราช 2549-2550

- HRM Manager บริษัท Training Hall จำกัด ปีพุทธศักราช 2551-2555

การศึกษา

ปริญญาโท Master of Public Administration (M.P.A) Major Public Administration : Mahachulalongkorn University

ปริญญาตรี Business Administration (B.B.A.) Major General Management : Ramkhamhaeng University

เกียรติประวัติ

- ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ประจำปีพุทธศักราช 2537

- ชนะเลิศรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2538

- รางวัลนักเขียนโครงการสะพานสายรุ้ง

- TALK SHOW ก้าวแกร่งแห่งนักขาย

ปัจจุบัน

- HRM & HRD Manager สถาบันฝึกอบรม FIT Pro

- ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาองค์กร (Organization Development) Junsuwanmoji

- เจ้าของ POCKET BOOK ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ

- วิทยากรรับเชิญบรรยายในภาครัฐและเอกชน

ชื่อวิทยากร

- อาจารย์วัฒนา วาทะพล

ชื่อหัวข้อและหลักสูตรที่รับผิดชอบบรรยาย (เรียงพยัญชนะจาก ก-ฮ)

 • กฎหมายแรงงานสำหรับเจ้าของกิจการ (HR For Non HR and Labor Law)
 • กฎหมายแรงงานสำหรับเจ้าหน้าที่บุคคล
 • กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน
 • กรรมฐาน 40
 • กระบวนการขาย
 • กลยุทธ์เอาชนะข้อโต้แย้ง และคำปฏิเสธของลูกค้า
 • กลยุทธ์การขายอย่างมืออาชีพ (Strategic Selling Skill)
 • กลยุทธ์การจัดการคนในองค์กรสมัยใหม่ 
 • กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล (Strategic Human Resource Management)
 • กลยุทธ์การพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน (Self Development)
 • กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า
 • กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร HRD Strategy
 • กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า
 • กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด
 • กลยุทธ์งานบริการให้ประสบความสำเร็จ
 • กลยุทธ์ปิดการขายและงานบริการหลังการขาย
 • การ Role Play เพื่อพัฒนาทีมงาน
 • การเขียนแผนและบริหารโครงการ
 • การจัดทำแผนเพื่อสร้างหลักสูตร (Curriculum Planning for Course Design)
 • การเป็นเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
 • การเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเชิงรุก TO
 • การเป็นผู้บริหาร
 • การเป็นพิธีกรมืออาชีพ
 • การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยเครื่องมือนักคิด สำหรับผู้นำ (Problem Solving & Decision Making Tools for Leader)
 • การใช้ RTMS ในการบริหารงานขาย
 • การใช้ Sale Talk ในการขาย
 • การใช้น้ำสียงในการพูด
 • การใช้สายตาและท่าทางในการพูด
 • การใช้สื่อประกอบการพูด
 • การกำกับดูแลทีมงาน
 • การกำหนด Competency ในมาตรฐาน ISO 9001:2008
 • การขจัดโรคขยาดผู้มุ่งหวัง
 • การขจัดข้อโต้แย้งทางการขาย
 • การขจัดอาการประหม่าในการพูด
 • การขาย Sales & Marketing
 • การขายเชิงที่ปรึกษาและการเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ (Pro Consultative & Up Selling)
 • การควบคุม (Controlling)
 • การคัดเลือกทีมงานขาย
 • การคิดอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
 • การจัดการกองกำลังขายแบบครบเครื่อง ครบวงจร
 • การจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (Professional Service Communication & Complaint Management)
 • การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ
 • การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP
 • การจัดทำดัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
 • การจัดทำตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
 • การจัดองค์กร (Organization)
 • การจูงใจทีมงานขาย (Motivation)
 • การตลาด Marketing & Sale
 • การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การนำเสนอการขาย
 • การบริการ “ลูกค้าภายใน” ด้วยหัวใจ สู่ความสำเร็จขององค์กร
 • การบริการ Service Mind
 • การบริการและอนุรักษ์กรมธรรม์
 • การบริการงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับเจ้าของกิจการ (HR For Non HR)
 • การบริการด้วยหัวใจ Service Mind
 • การบริการที่เป็นเลิศ Service Excellence
 • การบริการหลังการขาย
 • การบริหาร
 • การบริหารการขายด้วย RTMS ในการบริหารงานขาย
 • การบริหารโครงการ (Project Management)
 • การบริหารจัดการองค์กร Organization Management)
 • การบริหาร RTMS แบบ Competency
 • การบริหารเวลา Time Management
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง-เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Change Management)
 • การบริหารการขาย Sales & Marketing
 • การบริหารคนรุ่นใหม่และคนเก่งในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล (Conflict Management)
 • การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Conflict Management)
 • การบริหารค่าจ้างและแรงงาน
 • การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร (Training Management)
 • การบริหารจัดการเชิงพุทธ/วิทยาศาสตร์การจัดการเชิงพุทธ
 • การบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (Complain Management)
 • การบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า Complain Management
 • การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 • การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ
 • การประเมิน Competency ของพนักงาน
 • การประเมินผลการขาย
 • การประเมินผลงานประจำปี
 • การประเมินผลทีมขายด้วยระบบ Competency
 • การประเมินผลทีมงาน
 • การประเมินผลทีมงานด้วยระบบ KPIs
 • การปิดการขาย
 • การพัฒนา Competencies Developing
 • การพัฒนาการขายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Development Selling Skill)
 • การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ Creative Thinking
 • การพัฒนาทีมขายด้วยระบบ Competency
 • การพัฒนาทีมงานขายด้วยระบบ KPI
 • การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)
 • การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality)
 • การพัฒนาบุคลิกภาพ Brand เชิงปฏิบัติสู่บุคลิกภาพพนักงาน
 • การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด
 • การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย
 • การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย (Personality For Selling Team)
 • การพัฒนาบุคลิกภาพผู้บริหารงานขาย
 • การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง สำหรับหัวหน้างาน (Self-Leadership for Supervisor)
 • การพูดเพื่อสร้างบรรยากาศ
 • การพูดเพื่อสร้างภาพพจน์
 • การพูดแบบไม่เตรียมตัว
 • การพูดแบบอารมณ์ขัน
 • การพูดและการเป็นพิธีกร MC
 • การพูดโน้มน้าวใจลูกค้า
 • การพูดต่อที่ชุมชน
 • การพูดในโอกาสต่าง ๆ
 • การพูดจูงใจในการขาย
 • การพูดบทจริงจังและจริงใจ
 • การพูดประทับใจ
 • การพูดสุนทรพจน์
 • การมอบหมายงาน
 • การวาง Training Roadmap ตาม Competency
 • การวาง Training Roadmap แบบอิง Competency
 • การวางแผน
 • การวางแผนงานและบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 • การวิเคราหะแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
 • การวินิจฉัยสั่งการเชิงพุทธ
 • การสรรหาทีมงานขาย
 • การสร้าง Core Competencies ในองค์กร
 • การสร้างแบรนด์ (Branding)
 • การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า
 • การสร้างแรงบันดาลใจ
 • การสร้างแรงบันดาลใจในการขาย (Selling for Inspiration Building)
 • การสร้างทีมงาน Team Building
 • การสร้างพลังใจในการขาย
 • การสร้างแรงจูงใจบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององค์กร
 • การสร้างสุดยอดนักขายทะลุเป้าหมายหลักล้าน
 • การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม
 • การสอนงาน (Coaching)
 • การสอนงานแบบ OJT (On The Job Training)
 • การสอนงานทีมงานขาย
 • การสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Coaching)
 • การสั่งการ (Directing)
 • การสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (Professional Service Communication & Complaint Management)
 • ก้าวแกร่งแห่งนักขาย
 • คิดเชิงบวกสู่ความสำเร็จด้วย Positive Thinking
 • คุณธรรมนักพูด
 • จิตวิทยาการบริหารและและให้คำปรึกษา สำหรับหัวหน้างาน (Management Psychology & Counseling Techniques for Supervisor)
 • อดรหัสชีวิต เคล็ดลับสู่ความสำเร็
 • ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน (Coaching Skill For Team)
 • ทักษะการขายส่วนบุคคล
 • ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ Professional Presentation Skill 1 Day
 • ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill)
 • ทักษะการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skills in the Workplace)
 • นักบริหารทีมงาน (The Executive)
 • บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า (Excellence Service)
 • บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  HRD/HR/HRM/Training
 • บริหารงาน บริหารคน
 • บริหารอย่างไรให้โดนใจคน
 • บุคลิกภาพและการปรากฏกายที่ดี
 • บุคลิกภาพเเละการพูด
 • บุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ (Personality For Success)
 • บุคลิกภาพผู้นำ (Personality Leadership)
 • บุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร (Personality Executive)
 • ปลุกเร้าแรงบันดาลใจนักขาย
 • ปลุกยักษ์พิชิตงานขาย
 • ปัญหาและข้อผิดพลาดทางกฎหมายในงาน HR
 • ปัญหายอดขายตกและการจูงใจ
 • ปั้นทีมเทเลเซลล์ด้วยบทบาทโค้ช (Build a team to increase sales-telesales By Coach)
 • ผู้ จัดการมือใหม่ ปั้นได้ (อบรมวิธีบริหาร กลุยุทธ์การวางแผน การใช้เครื่องมือช่วยทางการบริหาร เพื่อการบริหารคน บริหารงาน อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้จัดการ)
 • ผู้นำ Leader หัวหน้างาน Supervisor
 • พลังจิต สู่ความสำเร็จ (THE MASTER COACH SEMINARS) 
 • พลังใจทะลุขีดจำกัดในการขาย
 • พลังจิต ปลดล็อคชีวิต สู่ความสำเร็จ
 • พลังจิต ถอดรหัสชีวิต เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ 
 • พลังจิต รหัสลับสู่ความสำเร็จ
 • พลังแห่งการพูด
 • พลิกชีวิตคิดเชิงบวก (Positive Thinking Powerful Results)
 • พัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการ
 • พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ (Personality and Communication for Service Excellence)
 • พัฒนาบุคลิกภาพสู่งานบริการชั้น 1st class (Personality 1st Class)
 • พุทธวิธีบริหาร
 • พูดได้ บรรยายเป็น
 • พูดได้ พูดเป็น
 • ภาวะผู้นำ คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ (Pro-Leadership)
 • ภาวะผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management For Leadership)
 • ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานเพื่อการพัฒนาองค์กร (Leadership For Supervisor)
 • รหัสลับสู่ความสำเร็จ
 • รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธ
 • ลงทุนแบบ “เสือนอนกิน” สมัยใหม่
 • ลูกเล่น ลูกฮาในการพูด
 • วาทะชนะใจ
 • วิธีการแสวงหาผู้มุ่งหวัง
 • วิปัสสนากรรมฐาน
 • ศิลปะการ Role Play เพื่อพัฒนาทีมงาน
 • ศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี
 • ศิลปะการโต้วาที
 • ศิลปะการใช้เรื่องสะเทือนใจปิดการขาย
 • ศิลปะการพูดในที่ชุมชน
 • ศิลปะการพูดจูงใจ
 • สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่นในฐานะผู้นำ (Effective Communication for Leadership)
 • สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ ทรงประสิทธิภาพ
 • สุดยอดการบริหารการขาย
 • สุดยอดการพัฒนาทักษะเป็นผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์ (Creative Service Mind)
 • สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย (Sales)
 • สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย (Professional Sale Manager)
 • สุดยอดศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคนสำหรับผู้นำยุคใหม่ (The Ultimate Coaching)
 • สุดยอดหัวหน้างาน Superb Supervisor
 • หลักสูตร Brand เพื่อการครองใจลูกค้า
 • หลักสูตร Competency กับการพัฒนาองค์กร
 • หลักสูตร Competency สมรรถนะที่ทุกองค์กรต้องการ
 • หลักสูตร COMPETENCY ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักสูตร Competency based Interview สำหรับผู้บริหารระดับสูง
 • หลักสูตร Core Value - Competency Based
 • หลักสูตร Easy HR for New HR ในยุค AEC 2016
 • หลักสูตร EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน
 • หลักสูตร EQ การทำงานอย่างมีความสุข
 • หลักสูตร HR For Non HR การบริการงานบุคคลสำหรับเจ้าของกิจการ
 • หลักสูตร HRD for New HRD Staff
 • หลักสูตร Internal Customer ลูกค้าภายใน
 • หลักสูตร KM การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
 • หลักสูตร Leadership
 • หลักสูตร Life & Performance Coaching
 • หลักสูตร Management OD
 • หลักสูตร Performance Coaching for Manager and Supervisor
 • หลักสูตร Service Excellent การบริการเป็นเลิศ
 • หลักสูตร Soft Skill
 • หลักสูตร Superior Services การบริการที่เหนือชั้น
 • หลักสูตร Supervisor มืออาชีพ
 • หลักสูตร Supervisory Skill
 • หลักสูตร Team Building Competency
 • หลักสูตร Team Synergy
 • หลักสูตร Teamwork
 • หลักสูตร Teamwork การทำงานเป็นทีม
 • หลักสูตร Think
 • อบรมกรรมฐาน
 • อบรมกรรมฐาน 40
 • อบรมการเป็นวิทยากร
 • อบรมวิปัสสนากรรมฐาน
 • อบรมสมาธิ
 • เข็มทิศพิชิตงานขาย
 • เคล็ดลับการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 • เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ
 • เตรียมตัวสู่การเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการขาย
 • เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ Personnel
 • เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Training Officer
 • เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • เทคนิคการเป็นพิธีกร
 • เทคนิคการเป็นพิธีกร Master Of Ceremony
 • เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าว
 • เทคนิคการเป็นวิทยากร
 • เทคนิคการเป็นวิทยากรฝ่ายขาย
 • เทคนิคการเป็นหัวหน้าฝ่ายขาย
 • เทคนิคการขาย
 • เทคนิคการขายเชิงรุก
 • เทคนิคการขายแบบมืออาชีพ
 • เทคนิคการขายพิชิตความสำเร็จ (Selling Technique)
 • เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล (Meeting & Communication)
 • เทคนิคการบริหารทีม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
 • เทคนิคการบริหารทีมงานขาย
 • เทคนิคการพัฒนาคน (Coaching and Mentoring)
 • เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
 • เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน
 • เทคนิคการสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ (Customer Service Excellence)
 • เทคนิคการสร้างสื่อประกอบการบรรยาย
 • เทคนิคการสอนและแนะนำ เพื่อพัฒนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย
 • เทคนิคการสั่งงานและการมอบหมายงานให้ได้งาน
 • เทคนิคการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการสื่อสารและประสานงานให้ได้ผล (How to communication and coordination to effective work)
 • เทคนิคขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (Professional Selling skills)
 • เปิดการขายและปิดการขายแบบเซียนด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา
 • เพิ่มพลังการขายให้องค์กรด้วย การพัฒนาทักษะการขาย
 • เพิ่มพลังการขายให้องค์กรด้วย การพัฒนาทักษะการขาย
 • เรียนรู้ และสร้างสรรค์ Service Mind ปั้นได้ เริ่มต้นได้ง่าย ๆ ที่ตัวเรา
 • เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน
 • เสริมสร้างความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Sparking Your Creative Thinking)
 • เสริมสร้างภาวะผู้นำ (Intelligence Leadership)
 • แนวทางการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อวิเคราะห์และวางแผน
 • โทรศัพท์อย่างไรให้ได้ใจและได้งาน
 • เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นดาวเด่นขององค์กร (Talent Skill Development for Staff)
 • ไหวพริบปฏิภาณในการพูด
 • 18 ทักษะนิสัยในทีมประสิทธิภาพ
 • 18 พฤติกรรมนักขายที่จับใจลูกค้า
 • 30 วิธี สร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ
 • 5 รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์
 • 7Q การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน

 

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584