หลักสูตร หมายถึง

หลักสูตร หมายถึง โครงสร้างขององค์ความรู้และเนื้อหาวิชาที่เป็นแนวทางหรือเส้นทางให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ตามเส้นทางของโครงสร้างแห่งแผนรายวิชาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใน องค์ความรู้ ฝึกทักษะและประสบการณ์ไปสู่เป้าหมายความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (อาจารย์วัฒนา วาทะพล : ผู้บริหารสถาบันฝึกอบรม FIT Pro)

ความหมายของหลักสูตร

หลักสูตร ภาษาอังกฤษ มาจากคำว่า Curriculum แปลว่า หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรมีหลายระดับตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐาน Core Curriculum ซึ่งมัจะเป็นหลักสูตรพื้นฐานหรือเป็นหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรแบบแกนวิชา (อาจารย์วัฒนา วาทะพล : ผู้บริหารสถาบันฝึกอบรม FIT Pro) นอกจากนี้หลักสูตรยังแบ่งตามความสำคัฐหรือวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

 1. Subjected Curriculum หลักสูตรเนื้อหา
 2. Subject Centered Curriculum หลักสูตรเนื้อหาวิชา
 3. Integrated Curriculum หลักสูตรแบบบูรณาการ
 4. Competency Based Curriculum หลักสูตรตามเกณฑ์ความสามารถ
 • (อาจารย์วัฒนา วาทะพล : ผู้บริหารสถาบันฝึกอบรม FIT Pro)

หลักสูตรที่ดีที่ประสบความสำเร็จมักจะมีการวางแผนหลักสูตร Curriculum planning เพื่อให้หลักสูตรของสถาบันเป็ยไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ อีกทั้ง หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาก็มักจะมีการประเมินหลักสูตร Curriculum evaluation เพื่อวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของหลักสูตร รวมไปถึง เทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อการสอน และการที่มีวิทยากรผู้บรรยายที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงในหลักสูตรนั้น ๆ จึงจะทำให้หลักสูตรประสบผลสำเร็จอย่างมีประมิทธิภาพและประสิทธิผล (อาจารย์วัฒนา วาทะพล : ผู้บริหารสถาบันฝึกอบรม FIT Pro)

ความหมายของหลักสูตร จึงมีความหมายและนิยามว่า ประมวลขององค์ความรู้วิชา วิทยาการ ประสบการณ์ กิจกรรมต่าง ๆ ขอบข่ายเนื้อหาวิชา (Content) องค์ความรู้ (Body of Knowledge) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Learning Activities) แผนการสอน (Lesson Plan) แผนการใช้สื่อการเรียนการสอน (Learning Materials) กระบวนการที่ดีที่สุดเพื่อการสอน (Best Practice) แผนการวัดผลประเมินผล (Assessment) การประเมินผลการใช้สูตร (Evaluation) เพื่อให้มีข้อมูลย้อนกลับเพื่อแสดงหลักฐานการบรรลุผลการเรียนรูว่าผู้เรียน ทุกคนจะบรรลุผลการเรียนรู้ได้ครบถ้วน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง  ผลการเรียนรู้ Learning Outcome (อาจารย์วัฒนา วาทะพล : ผู้บริหารสถาบันฝึกอบรม FIT Pro) 

หลักสูตรฝึกอบรม

 1. หลักสูตร Service Mind
 2. หลักสูตร coaching skill
 3. หลักสูตร sale skill
 4. หลักสูตร competency
 5. หลักสูตร sales management
 6. หาหลักสูตรอบรม
 7. อบรมการพูด
 8. อบรมการขาย
 9. หลักการปิดการขาย
 10. เทคนิคการปิดการขาย
 11. การขจัดข้อโต้แย้งทางการขาย
 12. การบริหารการขาย
 13. อบรมกรรมฐาน
 14. อบรมกรรมฐาน 40
 15. อบรมวิปัสสนากรรมฐาน
 16. อบรมสมาธิ
 17. กรรมฐาน 40
 18. วิปัสสนากรรมฐาน
 19. สมถกรรมฐาน
 20. หาหลักสูตรฝึกอบรม
 21. หาวิทยากรฝึกอบรม

 

 

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584