Articles

Job Description บนพื้นฐาน Competency

เทคนิคการจัดทำ Job Description บนพื้นฐาน Competency

คำอธิบายหลักสูตร

การจัดทำ Job Description บนพื้นฐาน Competency เป็นหลักสูตรที่ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียน Job Description หรือ ใบกำหนดหน้าที่งาน ให้สามารถระบุภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ (Responsibility) ขอบเขต คุณสมบัติ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) คุณลักษณะ (Attribute) ของผู้ดำรงตำแหน่งงานให้ครบคลุมและครบถ้วน โดยในการอบรมจะช่วยให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจวิธีการพัฒนาและการปรับปรุง Job Description หรือ JD ในปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับระบบพื้นฐานของ Competency โดยการพรรณลักษณะหน้าที่การปฏิบัติงานให้ครอบคลุมแบบ 360 องศา ทั้งในส่วนที่เป็นหน้าที่หลัก หน้าที่รอง ผลที่คาดว่าจะได้รับ ของตำแหน่งงานใน JD นอกจากนี้ ท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคการเขียน JD ที่ถือเป็นจุดเริ่มของการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญในการช่วยให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้รับทราบว่าจะทำงานนั้นให้สำเร็จ จะต้องทำอย่างไร ต้องมีความรู้อะไร ต้องมีทักษะและคุณลักษณะอย่างไรจึงจะมีขีดความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การระบุให้เห็นถึงกิจกรรมของงานต่างๆ ด้วย อีกทั้ง ท่านจะสามารถเชื่อมโยง JD on Competency Base ไปสู่ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากรในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่การวางแผนกำลังคน (Manpower Planning) การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment & Selection) การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร (Training & Development) การบริหารผลการปฎิบัติงาน (Performance Management) และการจัดทำความก้าวหน้าในอาชีพงาน (Career Path) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

เจ้าหน้าที่บุคคล, เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์, ฝ่าย HR, ฝ่าย HRM, คณะหรือทีมทำงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล, ผู้ที่สนใจในการนำแนวคิดของระบบ Competency  มาใช้ในการบริหารและพัฒนาบุคลากรในองค์กร, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าของกิจการ

 

Course Outline

หัวข้อการฝึกอบรม

การฝึกอบรม

จำนวนผู้อบรม

 • What is Job Description ?
 • ความหมายของ Job Description (ใบกำหนดหน้าที่งาน)
 • ความสำคัญและประโยชน์ของ Job Description
 • Job Description แบบเดิมกับแบบบนพื้นฐาน Competency
 • อุปสรรคที่มักพบในการจัดทำ Job Description
 • Competency คืออะไร ?
 • กรอบแนวคิดและความหมายของ Competency
 • ประเภทและระดับของ Competency ในองค์กร
 • ประโยชน์ของการทำ Competency ต่อองค์กร
 • แนวทางการหา Job Competency ของตำแหน่งงาน
 • ความสัมพันธ์ของ Job description กับการวิเคราะห์งาน (JA : Job Analysis) และคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน (JS : Job Specification)
 • ใครที่ควรเป็นผู้กำหนด Job description
 • ผู้เกี่ยวข้องในการกำหนด Job description
 • ขั้นตอนในการจัดทำ Job Description
  • องค์ประกอบสำคัญการจัดทำ Job Description บนพื้นฐาน Competency สมัยใหม่
  • การทบทวนขอบเขตหน้าที่หลักของหน่วยงานกับตำแหน่งงานด้วย Function Matrix
  • การเขียน Job Description บนพื้นฐาน Competency
  • หัวใจสำคัญและความสำเร็จของใบกำหนดหน้าที่งาน
 • การจัดทำ Job Competency ของตำแหน่งงาน
  • การกำหนด ทบทวนโครงสร้าง วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ขององค์กร
  • การกำหนด ทบทวนหน้าที่และภารกิจของหน่วย
  • การกำหนด ทบทวนหน้าที่ของตำแหน่งงาน
  • การกำหนดบทบาทและคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง
  • การกำหนด Competency ที่จำเป็นของผู้ดำรงตำแหน่ง
 • ขั้นตอนการวิเคราะห์หา Job Competency ของตำแหน่งงาน
  • ตัวอย่างคำที่นิยมเขียนในรายละเอียด/กิจกรรมของงาน
  • การกำหนด Job Competency ของแต่ละตำแหน่งงานใน JD ให้สอดคล้องกับบทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
  • ความสัมพันธ์ของ Job Description และ Job Competency กับ Training Road Map
 • การนำใบกำหนดหน้าที่งานไปใช้ประยุกต์ในองค์กร
 • การเชื่อมโยง Job Description และ Competency กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • ตัวอย่างและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ
 • เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 -50 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

รูปแบบการอบรมสัมมนา

    1. ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ

    2. เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop)

    3. การใช้ Case Study แบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน

วันที่อบรม/เวลาอบรม

เดือนพฤศจิกายน : วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เวลาการอบรม

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรมสัมมนา

โรงแรม Grand Swiss (โรงแรม แกรนด์สวิส) สุขุมวิท 11

อัตราค่าสัมมนา

ค่าอบรมปกติ : 3,700 บาท
รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

อัตราค่าสัมมนา

          จำนวน          ค่าสัมมนา (บุคคลทั่วไป)  ค่าสัมมนา (สมาชิกท่านละ)
          1 ท่าน 3,700 3,500

*ลงทะเบียน 2 ท่านขึ้นไป เหลือเพียงท่านละ 3,500 บาท

การชำระเงิน

1. เมื่่อแสดงความประสงค์สมัครเข้าร่วมอบรมและได้รับการยืนยันการรับสมัครทาง E-Mail แล้ว หรือ ทาง LINE กรุณาโอนชำระค่าลงทะเบียนอบรมภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันทาง E-Mail หรือ LINE
2. การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมต้องชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเข้ารับการอบรม 7 วัน

รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

วิธีการชำระเงิน/การโอนเงิน/การสั่งจ่าย

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา เดอะมอลล์บางกะปิ ประเภทออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 449-1-80193-3 และ/หรือ ออกเช็คสั่งจ่ายในนาม "สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร" (ภาษาอังกฤษ "FIT Pro Institute") เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 104796511-6

หมายเหตุ : กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อประกอบเอกสารการอบรม 

 • Link 1 : สำรองที่นั่งผ่าน LINE ID : fitprodb  และ/หรือ 0869811584
 • Link 2 : สำรองที่นั่งผ่าน E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Link 3 : สำรองที่นั่ง Online เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)
 • Link 4 : สำรองที่นั่งผ่าน Facebook เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Training Management, HRD Management, HRM Management, Teamwork, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Competency, Competency based hrm/hrm, Competency base interview, Negotiation Skill, Teamwork, Selling Process, Selling Skill, Power Closing, Sales Management, Course for Success and etc.

 

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LINE ID :  fitprodb

Facebook : https://web.facebook.com/benja.honwakprayul.5

Talk Show อาจารย์วัฒนา วาทะพล :

ศิลปะการพูด การบรรยาย ตัวอย่างการพูดบนเวทีขนาดใหญ่ของอาจารย์วัฒนา วาทะพล การพูด Talk Show และการ Motivation ในฐานะวิทยากรมืออาชีพ

 

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584